Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 november 2019, nr. WJZ/19250066, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Eurostarsprojecten en aanpassingen van de subsidieplafonds van enkele subsidiemodules

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij van titel 3.4, MKB-innovatiestimulering topsectoren, artikel 3.4.20, wordt in kolom 6 ‘€ 8.200.000, waarvan ten hoogste € 4.100.000’ vervangen door ‘€ 8.600.000, waarvan ten hoogste € 4.300.000’.

2. Boven de eerste rij van titel 3.8 wordt een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.7: Eurostarsprojecten

3.7.2

   

19-12-2019 t/m 07-01-2020

€ 9.587.000

3. In de rij van titel 3.8, Internationaal innoveren, artikel 3.8.2, onderdeel b, Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Singapore te raadplegen via https://mijn.RVO.nl/GlobalStars, wordt in kolom 6 ‘€ 950.000’ vervangen door ‘€ 1.390.000’.

4. In de rij van titel 3.11, Borgstelling MKB-kredieten, artikel 3.11.2, Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) wordt in kolom 6 ‘€ 640.000.000’ vervangen door ‘€ 740.000.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze wijzigingsregeling voorziet in de ophoging van het subsidieplafond voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (paragraaf 3.4.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES)), de openstelling van de subsidiemodule Eurostarsprojecten en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodules Internationaal Innoveren voor Global Stars innovatieprojecten (titel 3.8 van de RNES) en Borgstelling MKB-kredieten (titel 3.11 van de RNES).

2. De subsidiemodule MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

De subsidiemodule MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) is gecreëerd om innovatie te bevorderen bij het MKB en om het MKB beter aan te laten sluiten bij de innovatieagenda's van de topsectoren. De MIT biedt daarvoor een 'koffer' met verschillende instrumenten. Het subsidieplafond voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waar sprake is van een overvraging van kwalitatief goede projecten wordt opgehoogd met € 400.000 naar € 8.600.000 voor 2019, waardoor het budget hiervoor is vrijgekomen uit een onderuitputting van het subsidieplafond van de subsidiemodule TKI MKB-versterking voor Agri & Food (titel 3.3 van de RNES) van € 100.000 en van het subsidieplafond van de subsidiemodule MIT-kennisvouchers (afdeling 3.4.3 van de RNES) van € 300.000.

3. De subsidiemodule Eurostars

Eurostars en Global Stars zijn programma’s die mogelijk worden gemaakt door het Eureka-netwerk. Eureka is een intergouvernementeel programma van meer dan 40 landen en de Europese Unie die de leden van het Eureka-netwerk vormen. De belangrijkste ambitie is het bevorderen van productiviteit en concurrentiekracht van de industrie door technologische R&D-samenwerking en innovatie.

Eurostars is een internationaal programma dat zich richt op het ondersteunen van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door vooral het MKB. Eurostars is een generiek instrument dat open staat voor R&D-samenwerkingsprojecten uit alle sectoren. Doordat de subsidiemodule Eurostarsprojecten van titel 3.7 van de RNES met deze wijzigingsregeling wordt opengesteld, wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de Eurostarsprojecten in de eerste helft van het jaar 2020. De subsidiemodule Eurostarsprojecten wordt opengesteld van 19 december 2019 tot en met 7 januari 2020. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 9.587.000.

4. De subsidiemodule Internationaal innoveren

De subsidiemodule Internationaal innoveren bevat een aantal specifieke programma’s die mogelijk worden gemaakt door het Eureka-netwerk. Deze programma’s hebben betrekking op diverse typen innovatieprojecten die ieder een eigen subsidieplafond hebben. Voor deze subsidiemodule wordt het subsidieplafond opgehoogd voor een van de typen innovatieprojecten, waarvoor op grond van deze subsidiemodule subsidie wordt verstrekt, namelijk voor Global Stars-innovatieprojecten. Het Global Stars-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het Eureka-netwerk) samen met ten minste één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het Eureka-netwerk.

Voor iedere deelnemer geldt dat deze subsidie moet aanvragen in het land waar deze gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze voldoet zowel aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale Global Stars-innovatiecall als aan de nationale voorwaarden.

De laatste openstellingsperiode, waarin subsidie beschikbaar is gesteld voor Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Singapore, liep van 10 juli 2019 tot en met 26 september 20191. Het subsidieplafond voor deze openstelling wordt met € 440.000 opgehoogd naar € 1.390.000. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de gestegen vraag van de gebruikers van deze subsidiemodule, zodat mogelijk meer geschikte projecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

5. De subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten

In titel 3.11 van de RNES is de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) opgenomen. Op grond van de BMKB kunnen financiers een garantstelling verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan MKB-ondernemers. Via de BMKB kan een garantstelling verstrekt worden aan een bank of een aangewezen kredietverstrekker voor het sluiten van bepaalde kredietovereenkomsten met MKB-ondernemers. De garantstelling wordt tegen een provisie verstrekt. Het gebruik van de BMKB is in de loop van 2019 toegenomen. Eind 2018 is voor het jaar 2019 een subsidieplafond voor de BMKB beschikbaar gesteld van € 640 miljoen. Omdat, gelet op de toegenomen vraag, de verwachting is dat het plafond van € 640 miljoen voor het jaar 2019 mogelijk niet toereikend zal zijn, wordt via onderhavige wijzigingsregeling het subsidieplafond voor 2019 verhoogd naar € 740 miljoen.

6. Staatssteun

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Eurostarsprojecten en de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten verstrekt wordt, wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Zowel Eurostarsprojecten als Global Stars-innovatieprojecten betreffen immers onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

De eisen in de titels 3.7 en 3.8 van de RNES, alsook de algemene eisen uit het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies zorgen ervoor dat de subsidie verleend wordt in overeenstemming met de eisen uit het voormelde artikel uit de algemene groepsvrijstellingsverordening en eisen met betrekking tot transparantie, stimulerend effect en cumulatie. Ook blijven voormelde subsidiemodules binnen de daarvoor geldende drempels voor aanmelding van de steun en maximum steunintensiteiten. Omdat beide subsidiemodules ongewijzigd worden opengesteld, verandert er niets in de steunintensiteit.

De openstelling van de subsidiemodule Eurostarsprojecten en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor het uitvoeren van Global Stars-innovatieprojecten zullen separaat ter kennisneming aan de Europese Commissie worden gemeld, conform artikel 11, onderdeel a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Indien een subsidie die op grond van deze subsidiemodules wordt verleend, staatssteun bevat die door de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd, maakt de Minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 1.8 van de RNES binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

  • a. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening (beknopte informatie over de subsidieregeling), en

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan € 500.000 (beknopte informatie over het project).

De MIT-subsidiemodule bevat staatssteun die, behoudens paragraaf 3.4.3 (MIT- kennisvouchers), wordt gerechtvaardigd door de artikelen 25 en 28 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (artikel 3.4.29, eerste lid, van de RNES). Subsidie die krachtens paragraaf 3.4.3 wordt verleend, en subsidie voor een MIT-innovatie-adviesproject dat niet onder artikel 28 van de algemene groepsvrijstellingsverordening valt, bevatten staatssteun en worden gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening (artikel 3.4.29, tweede lid, van de RNES). De wijziging van de subsidiemodule MIT brengt hierin geen verandering, omdat de voorwaarden van de MIT-subsidiemodule ongewijzigd blijven.

De subsidiemodule TKI MKB-versterking bevat twee soorten categorieën waarvoor subsidie wordt gegeven. Ten eerste kan op grond van deze subsidiemodule subsidie worden verleend voor netwerkactiviteiten. Deze subsidie is geen staatssteun (artikel 3.3.11, eerste lid, van de RNES). Ten tweede kan op grond van deze subsidiemodule subsidie worden verleend voor de ondersteuning door innovatiemakelaars. Deze subsidie is staatssteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 28 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (artikel 3.3.11, tweede lid, van de RNES).

De voor 2019 reeds opengestelde subsidie voor de Borgstelling MKB-kredieten bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening (zie artikel 3.11.11 van de RNES). De ophoging van het subsidieplafond brengt hierin geen verandering, omdat de overige voorwaarden van deze subsidiemodule ongewijzigd blijven.

7. Regeldruk

De wijzigingen opgenomen in deze regeling leiden niet tot inhoudelijke aanpassingen in de betreffende subsidiemodules, en daarmee tot wijziging van informatieverplichtingen. Er is dan ook geen sprake van een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodules.

8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van de betreffende subsidiemodules gebaat is bij spoedige inwerkingtreding.

De datum van inwerkingtreding zorgt ervoor dat de subsidiemodule Eurostarsprojecten op 19 december 2019 opengesteld kan worden. Hierdoor sluit het begin van de openstellingsperiode aan op de afronding en publicatie op 18 december 2019 van de beoordeling en rangschikking van de internationale Eurostarsprojecten door een internationale jury. De Nederlandse organisaties die deelnemen aan projecten die door deze jury positief zijn beoordeeld, zouden via de subsidiemodule Eurostarsprojecten voor nationale subsidie in aanmerking kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat voormelde projecten spoedig van start kunnen gaan, kunnen de subsidieaanvragen direct op 19 december 2019 worden ingediend. Vasthouden aan de systematiek van de vaste verandermomenten zou hebben betekend dat subsidieaanvragen pas zouden kunnen worden ingediend vanaf het eerstvolgende vaste verandermoment van 1 april 2020. Omdat de subsidiemodule Eurostarsprojecten ongewijzigd wordt opengesteld, zal de doelgroep ook voldoende tijd hebben om subsidieaanvragen voor te bereiden en in te dienen.

Voor de subsidiemodule Internationaal innoveren geldt dat bij spoedige inwerkingtreding mogelijk een groter aantal van de ingediende subsidieaanvragen kan worden gehonoreerd.

Voor de subsidiemodule MIT-R&D-samenwerkingsprojecten geldt dat de doelgroep van de regeling gebaat is bij spoedige inwerkingtreding, omdat het budget voor deze module wordt verhoogd, waardoor meer projecten kunnen worden gehonoreerd.

Tot slot zou het vasthouden aan de systematiek van vaste verandermomenten voor de subsidiemodule BMKB hebben betekend dat er naar verwachting voor de komende periode onvoldoende budget beschikbaar zou zijn. Omdat de openstellingsperiode van de BMKB pas op 31 december 2019 zal eindigen, zal de doelgroep voldoende tijd hebben om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 7 juli 2019, nr. WJZ/19151015, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodules Internationaal innoveren en Vroegefasefinanciering en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten.

Naar boven