Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 65136Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan Voormalige Pastorielocatie Someren

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Voormalige Pastorielocatie Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018020-VO01 overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en op grond van de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter inzage ligt. Gelijktijdig vindt het overleg met Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas plaats in het kader van het verplichte vooroverleg.

 

Inhoud

Het voorontwerpbestemmingsplan “Voormalige Pastorielocatie Someren” betreft de gronden van het perceel lokaal bekend als Kerkstraat 14 en kadastraal bekend als gemeente Someren, sectie B, nummers 5349. Het voorontwerpbestemmingsplan biedt een planologisch-juridische regeling voor het vastleggen van de onherroepelijk omgevingsvergunning om 7 appartementen te realiseren in het gemeentelijke monumentale pand Kerstraat 14. Tevens maakt het voorontwerpbestemmingsplan de komst van vier levensloopbestendige bungalows met een oriëntatie op de Van Lieshoutstraat mogelijk. Daarnaast kent het bestemmingsplan een regeling die als doel heeft om het groene karakter van het resterend deel van de tuin te behouden. Na realisatie van de woningen wordt deze tuin toegankelijk voor een ieder.

 

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 29 november 2019 gedurende zes weken (tot en met donderdag 2 januari 2020) inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Gedurende de periode van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een reactie willen geven, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.