Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 november 2019, nr. 2741222, tot wijziging van de Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar (wijziging bijlage K)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 17 van de Wet op de economische delicten en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

ARTIKEL I

In bijlage K bij de Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar worden de tweede en derde alinea in de paragraaf Het begrip ‘Bestuursorgaan’ vervangen door de volgende tekst:

Indien de boa niet in dienst is van een bestuursorgaan, maar van een privaatrechtelijke organisatie (bijvoorbeeld de Stichting Landelijke Inspectie Dierenbescherming of de Vereniging Natuurmonumenten), dan rekent de Nationale ombudsman de gedragingen van de boa toe aan de Minister van Justitie en Veiligheid en derhalve acht hij zich bevoegd. Dit geldt ook voor klachten over de wijze waarop de privaatrechtelijke organisatie de klacht heeft behandeld. Deze toerekening is bedoeld als grondslag voor het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman. Dit is immers formeel alleen mogelijk voor gedragingen van bestuursorganen. De Minister van Justitie en Veiligheid krijgt door de toerekening van de gedragingen geen (vertegenwoordigende) rol in de klachtprocedure. De Nationale ombudsman kan zich, na ontvangst van de klacht door de minister, rechtstreeks richten tot de particuliere organisatie waar de boa in dienst is. Deze organisatie blijft verantwoordelijk voor de klachtafhandeling.

Overigens zijn er ook andere instanties waar een klacht kan worden ingediend over de wijze waarop een privaatrechtelijke organisatie een klacht over haar boa heeft behandeld, bijvoorbeeld bij de OV-Ombudsman waar het gaat om boa’s van openbaarvervoerbedrijven.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze, A. van Dam, Waarnemend directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

TOELICHTING

Aanleiding voor dit wijzigingsbesluit is het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Buitengewone klachtbehandeling’ van 13 februari 2017 (nummer 2017/020). Hierin wordt een aantal aanbevelingen gedaan aan de Minister van Justitie en Veiligheid, waaronder het opnemen van een verwijzing naar het OV-Loket (de huidige OV-Ombudsman) in bijlage K bij de Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar. Met deze wijziging is deze verwijzing een feit.

Verder is in het rapport van de Ombudsman aangegeven (p. 114) dat niet duidelijk is of bij de Ombudsman geklaagd kan worden over de afhandeling van klachten door de particuliere werkgever van de boa. Met deze wijziging wordt dit verhelderd doordat is opgenomen dat ook hierover geklaagd kan worden bij de Nationale Ombudsman.

’s-Gravenhage, 20 november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze, A. van Dam, Waarnemend directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Naar boven