Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 65074VergunningenOntwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bouwen van een hotel Van der Valk: hoek Kilderseweg/Europaweg in Doetinchem.

Logo Doetinchem

Het college is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een hotel Van der Valk: hoek Kilderseweg/Europaweg in Doetinchem (dossiernummer 20170606). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en aanleggen van een uitweg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met de aanvraag omgevingsvergunning een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling van de aanvrager ontvangen. Uit de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk is. Er kan worden volstaan met deze uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Ook heeft het college de raad verzocht een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad heeft deze ontwerp Verklaring van geen bedenkingen op 19 september 2019 afgegeven.

Inzage

Vanaf woensdag 27 november 2019 kunt u het ontwerpbesluit en de stukken die daarbij horen, inclusief de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, digitaal bekijken bij het loket bouwen en wonen van de gemeente Doetinchem. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. De stukken liggen zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit, inclusief de m.e.r.-beoordeling, de ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van geen bedenkingen worden ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Iedereen kan in deze periode (t/m 7 januari 2020) een zienswijze (reactie) over het ontwerpbesluit, de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen indienen.

 

 

Dit kan door een brief te sturen naar Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen (op afspraak).

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven of uw zienswijze gaat over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (inclusief m.e.r.-beoordeling) of de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen.

 

Belangrijk

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, als u belanghebbende bent en op tijd uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbesluit of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Anterieure overeenkomst

In verband met de onderhavige ontwikkeling heeft de gemeente met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst biedt waarborgen voor een goede ontwikkeling van het projectgebied alsmede voor de daaraan verbonden financiële consequenties voor de gemeente. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage (niet digitaal beschikbaar). Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket bouwen en wonen. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 377 377.