Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeStaatscourant 2019, 65057Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling wijzigingsplan "Hageveld 1 Heemstede”

Logo Heemstede

Burgemeester en wethouders van Heemstede maken hierbij ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 12 november 2019 het wijzigingsplan ‘Hageveld 1’ met planidn: NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0201 hebben vastgesteld.

Waarvoor is het wijzigingsplan opgesteld?

Villa 't Clooster is gelegen op het perceel Hageveld 1, nabij het Atheneum College Hageveld. De eigenaar van de villa is voornemens het bestaande bijgebouw aan de woning te vervangen voor een nieuw bijgebouw. Daarnaast bestaat de wens om een nieuw vrijstaand bijgebouw te realiseren ter plaatse van de inrit vanaf de Nijverheidsweg na sloop van een oud vrijstaand bijgebouw. Vanwege het beschermde karakter van het landgoed zijn de bestaande gebouwen specifiek opgenomen in het bestemmingsplan. Wijziging van de gebouwen is uitsluitend mogelijk binnen de bestaande bouwvlakken. Een wijziging van de bouwvlakken is mogelijk, maar daarvoor moet een wijzigingsprocedure doorlopen worden. Daarvoor dient dit wijzigingsplan.

Waar kunt u het wijzigingsplan inzien?

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 28 november 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het raadhuis vindt u op de website www.Heemstede.nl. Het plan (verbeelding, regels en toelichting) kan digitaal worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn:

NL.IMRO.0397.WPHageveld 1-0201 en op de website van de gemeente Heemstede.

Mogelijkheden voor beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang van 27 november 2019 gedurende 6 weken (dus tot en met woensdag 8 januari 2020) tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet te kunnen worden verweten niet (tijdig) zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, kunnen particulieren ook digitaal in beroep gaan. Dat kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de homepage van de website van de Raad van State vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket volgt u de instructies en vult u de formulieren in. Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Suijk van de afdeling Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer 023-5485753 of e-mail e.suijk@heemstede.nl.