Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 65035Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 november 2019, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 in verband met de uitvoering van de verordening officiële controles en andere officiële activiteiten en aanpassing van de tarieven NVWA en COKZ

1606905-198085-VGP

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95) en de artikelen 13, 13b en 33 van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel aanvullende officiële controle komt te luiden:

aanvullende officiële controle:

officiële controle als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625;.

2. Het onderdeel belanghebbende bij de lading komt te luiden:

belanghebbende bij de lading:

voor de zending verantwoordelijke exploitant, bedoeld in verordening (EU) 2017/625;.

3. In het onderdeel officiële controle wordt ‘artikel 2, onderdeel 1, van verordening (EG) 882/2004’ vervangen door ‘artikel 2, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625’.

4. In het onderdeel producten van dierlijke oorsprong wordt ‘artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 3, negentiende lid, van verordening (EU) 2017/625’.

5. De onderdelen richtlijn 96/23/EG, richtlijn 97/78/EG, verordening (EU) 854/2004 en verordening (EU) 882/2004 vervallen.

6. Na het onderdeel verordening (EU) 952/2013 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

verordening (EU) 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95);.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018’ vervangen door ‘artikel 47, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625’ en ‘artikel 4 of 9 van richtlijn 97/78/EG’ wordt vervangen door ‘de artikelen 49, eerste, tweede en derde lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, of 52, van verordening (EU) 2017/625’.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 4 van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 49, eerste, tweede en derde lid, en 52 van verordening (EU) 2017/625’.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iii, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625’.

C

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘artikel 22 of 24 van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 65, vierde, vijfde en zesde lid, 67, 73 of 129 van verordening (EU) 2017/625’.

D

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘artikel 15 van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 77, eerste lid, onderdeel h, van verordening (EU) 2017/625’.

E

In artikel 5, eerste lid, wordt na ‘Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen’ ingevoegd ‘en artikel 47, eerste lid, onderdelen d, e en f, van verordening (EU) 2017/625’.

F

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘artikel 18, 19, 20 of 21 van verordening (EG) 882/2004’ vervangen door ‘de artikelen 7, 65, eerste, tweede en derde lid, 66, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 67, 69, 71 en 72, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625’.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018’ vervangen door ‘verordening (EU) 2017/625’.

2. In het tweede lid, onder a, wordt ‘artikel 11, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 51, eerste lid, onderdeel d, van verordening (EU) 2017/625’.

3. In het tweede lid, onder b, wordt ‘artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 48, onderdeel h, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. de zinsnede ‘op grond van artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018’ vervalt.

b. ‘artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 97/78/EG’ wordt vervangen door ‘artikel 77, eerste lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. de zinsnede ‘op grond van artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018’ vervalt.

b. ‘artikel 12, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG’ wordt vervangen door ‘artikel 48, onderdeel h, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’ en ‘artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 97/78/EG’ wordt vervangen door ‘artikel 77, eerste lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625’.

3. In het derde lid wordt ‘van artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen’ vervangen door ‘artikel 4 van verordening (EG) 853/2004’.

I

Artikel 9, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 77, eerste lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625’.

2. In onderdeel b wordt ‘artikel 12, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 48, onderdeel h, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

3. In onderdeel c wordt ‘artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 77, eerste lid, onderdeel c, van verordening (EU) 2017/625’.

4. In onderdeel d wordt ‘artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen’ vervangen door ‘artikel 4 van verordening (EG) 853/2004’.

J

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘bijlage III, hoofdstuk I, onderdeel I, onder a, van verordening (EG) 854/2004’ vervangen door ‘artikel 18, eerste en achtste lid, onderdeel a, van verordening (EU) 2017/625’.

K

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘richtlijn 96/23/EG’ wordt vervangen door ‘verordening (EU) 2017/625’.

b. de zinsnede ‘, bedoeld in artikel 27, derde lid, van verordening (EG) 882/2004’ vervalt.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘bijlage IV, hoofdstuk 3’ wordt vervangen door ‘artikel 19, tweede lid, onderdelen a en b’.

b. ‘richtlijn 96/23/EG’ wordt telkens vervangen door ‘verordening (EU) 2017/625’.

c. de zinsnede ‘, bedoeld in artikel 27, derde lid, van verordening (EG) 882/2004’ vervalt.

3. In het derde lid wordt ‘richtlijn 96/23/EG’ vervangen door ‘verordening (EU) 2017/625’.

L

Na artikel 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a

De NVWA berekent aan exploitanten als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, die het recht hebben te verzoeken om het advies van een tweede deskundige, de kosten hiervan door. De kosten bedragen de werkelijke kosten.

M

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iii, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikel 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625’.

b. In onderdeel b wordt ‘artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 48, onderdeel h, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 4, eerste lid, en artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iii, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, en 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625’.

b. In onderdeel b wordt ‘artikel 7, eerste lid, en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

N

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 4, eerste lid, en artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iii, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625’.

b. In onderdeel b wordt ‘artikel 7, eerste lid, en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en artikel 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 4, eerste lid, en artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iii, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625’.

b. In onderdeel b wordt ‘artikel 7, eerste lid, en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen artikel 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en artikel 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 4, eerste lid, en artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii en iii, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘artikelen 3, 47, eerste lid, 49, tweede lid, 51, eerste lid, onderdeel b en c, van verordening (EU) 2017/625’.

b. In onderdeel b wordt ‘artikel 7, eerste lid, en artikel 12, vijfde lid, van richtlijn 97/78/EG’ vervangen door ‘de artikelen 48, onderdeel h, 50, eerste lid, en artikel 77, eerste lid, onderdeel k, van verordening (EU) 2017/625’.

ARTIKEL II

De Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01188’ vervangen door ‘€ 0,01211’;

b. ‘€ 71,28’ vervangen door ‘€ 72,66’;

c. ‘€ 546,48’ vervangen door ‘€ 557,06’;

d. ‘€ 0,01545’ vervangen door ‘€ 0,01574’;

e. ‘€ 92,70’ vervangen door ‘€ 94,44’;

f. ‘€ 710,70’ vervangen door ‘€ 724,04’;

g. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

h. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘de kosten’ vervangen door ‘de maximale kosten’.

b. ‘€ 779,27’ wordt vervangen door ‘€ 794,08’;

c. ‘€ 1.558,52’ wordt vervangen door ‘€ 1.588,13’;

d. ‘€ 3.117,10’ wordt vervangen door ‘€ 3.176,32’;

e. ‘€ 4.675,64’ wordt vervangen door ‘€ 4.764,48’;

f. ‘€ 1.013,03’ wordt vervangen door ‘€ 1.032,28’;

g. ‘€ 2.026,09’ wordt vervangen door ‘€ 2.064,59’;

h. ‘€ 4.052,21’ wordt vervangen door ‘€ 4.129,20’;

i. ‘€ 6.086,64’ wordt vervangen door ‘€ 6.202,29’.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01188’ vervangen door ‘€ 0,01211’;

b. ‘€ 71,28’ vervangen door ‘€ 72,66’;

c. ‘€ 546,48’ vervangen door ‘€ 557,06’;

d. ‘€ 0,01545’ vervangen door ‘€ 0,01574’;

e. ‘€ 92,70’ vervangen door ‘€ 94,44’;

f. ‘€ 710,70’ vervangen door ‘€ 724,04’;

g. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

h. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘de kosten’ vervangen door ‘de maximale kosten’.

b. ‘€ 779,27’ wordt vervangen door ‘€ 794,08’;

c. ‘€ 1.558,52’ wordt vervangen door ‘€ 1.588,13’;

d. ‘€ 3.117,10’ wordt vervangen door ‘€ 3.176,32’;

e. ‘€ 4.675,64’ wordt vervangen door ‘€ 4.764,48’;

f. ‘€ 1.013,03’ wordt vervangen door ‘€ 1.032,28’;

g. ‘€ 2.026,09’ wordt vervangen door ‘€ 2.064,59’;

h. ‘€ 4.052,21’ wordt vervangen door ‘€ 4.129,20’;

i. ‘€ 6.086,64’ wordt vervangen door ‘€ 6.202,29’.

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

b. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

2. In het zesde lid wordt:

a. ‘€ 78,60’ vervangen door ‘€ 82,80’;

b. ‘€ 19,65’ vervangen door ‘€ 20,70’;

c. ‘€ 72,45’ vervangen door ‘€ 76,20’.

3. In het zevende lid wordt:

a. ‘€ 56,25’ vervangen door ‘€ 58,96’;

b. ‘€ 18,75’ vervangen door ‘€ 19,65’;

c. ‘€ 70,05’ vervangen door ‘€ 73,35’.

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

b. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

2. In het vierde lid wordt:

a. ‘€ 78,60’ vervangen door ‘€ 82,80’;

b. ‘€ 19,65’ vervangen door ‘€ 20,70’;

c. ‘€ 72,45’ vervangen door ‘€ 76,20’.

3. In het vijfde lid wordt:

a. ‘€ 56,25’ vervangen door ‘€ 58,96’;

b. ‘€ 18,75’ vervangen door ‘€ 19,65’;

c. ‘€ 70,05’ vervangen door ‘€ 73,35’.

E

In artikel 10, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

b. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

F

In artikel 11, tweede lid, wordt ‘€ 45,72’ vervangen door ‘€ 46,86’.

G

In artikel 12, derde lid, wordt:

a. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

b. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

H

In artikel 13, tweede lid, wordt ‘€ 0,1217’ vervangen door ‘€ 0,1247’.

I

In artikel 15, onderdeel a, wordt ‘07.00’ vervangen door ‘08.00’.

J

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 9,71’ telkens vervangen door ‘€ 9,95’.

2. In het tweede lid wordt ‘07.00’ vervangen door ‘08.00’ en ‘€ 9,71’ vervangen door ‘€ 9,95’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 32,39’ telkens vervangen door ‘€ 33,20’.

K

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 32,39’ telkens vervangen door ‘€ 33,20’.

2. In het derde lid wordt:

a. ‘Indien een controle- of keuringsactiviteit plaatsvindt buiten de openingstijd’ vervangen door ‘Indien een controle- of keuringsactiviteit, op verzoek van aanvrager, buiten de openingstijd plaatsvindt’;

b. ‘€ 9,71’ telkens vervangen door ‘€ 9,95’.

L

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 74,88’ vervangen door ‘€ 76,75’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 104,48’ vervangen door ‘€ 107,09’.

3. In het vierde en achtste lid wordt ‘€ 110,09’ telkens vervangen door ‘€ 112,84’.

4. In het vierde, vijfde, zevende en achtste lid wordt ‘€ 22,45’ telkens vervangen door ‘€ 23,01’.

5. In het zesde lid wordt:

a. ‘€ 44,90’ vervangen door ‘€ 46,02’;

b. ‘€ 224,50’ vervangen door ‘€ 230,11’.

6. In het negende lid wordt:

a. ‘€ 78,60’ vervangen door ‘€ 82,80’;

b. ‘€ 19,65’ vervangen door ‘€ 20,70’;

c. ‘€ 72,45’ vervangen door ‘€ 76,20’.

7. In het tiende lid wordt:

a. ‘€ 56,25’ vervangen door ‘€ 58,96’;

b. ‘€ 18,75’ vervangen door ‘€ 19,65’;

c. ‘€ 70,05’ vervangen door ‘€ 73,35’.

8. In het elfde lid wordt:

a. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

b. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

M

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’.

N

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt ‘€ 289,98’ vervangen door ‘€ 297,23’.

2. In het zesde lid wordt:

a. ‘€ 157,52’ vervangen door ‘€ 161,46’;

b. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’.

O

In artikel 24, tweede lid, wordt:

a. ‘€ 22,80’ vervangen door ‘€ 23,50’;

b. ‘€ 16,50’ vervangen door ‘€ 17,70’;

P

In de bijlage wordt:

a. ‘€ 32,39’ vervangen door ‘€ 33,20’;

b. ‘€ 64,78’ vervangen door ‘€ 66,40’;

c. ‘€ 129,56’ vervangen door ‘€ 132,80’;

d. ‘€ 194,34’ vervangen door ‘€ 199,20’;

e. ‘€ 259,12’ vervangen door ‘€ 265,60’;

f. ‘€ 323,90’ vervangen door ‘€ 332,00’;

g. ‘€ 388,68’ vervangen door ‘€ 398,40’;

h. ‘€ 453,46’ vervangen door ‘€ 464,80’;

i. ‘€ 518,24’ vervangen door ‘€ 531,20’;

j. ‘€ 583,02’ vervangen door ‘€ 597,60’;

k. ‘€ 647,80’ vervangen door ‘€ 664,00’;

l. ‘€ 712,58’ vervangen door ‘€ 730,40’;

m. ‘€ 777,36’ vervangen door ‘€ 796,80’.

Q

Artikel 31 komt te luiden:

Artikel 31

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling doorberekening kosten.

ARTIKEL III

  • 1. Artikel I van deze regeling treedt in werking met ingang van 14 december 2019.

  • 2. Artikel II van deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Algemeen

In de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 (verder: de regeling) is onder andere vastgesteld voor welke keuring- en toezichtwerkzaamheden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verder: NVWA) en de Stichting Centraal orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (verder: COKZ) kosten in rekening kunnen brengen. In deze regeling zijn ook de tarieven opgenomen die de NVWA en het COKZ in rekening brengen.

Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA en het COKZ maken, zijn verdisconteerd in het tarief en dat het tarief kostendekkend is. Het streven naar kostendekkende tarieven leidt tot periodieke aanpassing van de tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen en ontwikkelingen in het toezicht, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op kosten die de NVWA maakt bij het verrichten van de hiervoor genoemde keuring- en toezichtwerkzaamheden. Deze regeling zorgt voor de aanpassing van de tarieven. Dit kan zowel een verhoging als een verlaging van de tarieven betekenen.

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met verordening (EU) 2017/6251.

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)2. Deze consultatie heeft niet geleid tot opmerkingen.

Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Artikel I betreft enkel technische aanpassingen en artikel II tariefswijzigingen. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De kennisnemingskosten zijn nihil. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk kan zich vinden in deze analyse en heeft besloten om geen advies op het ontwerp van deze regeling uit te brengen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A, onder 1 en 3 tot en met 6, onderdelen B tot en met F, onderdeel G, onder 2 en onder 3, onderdeel H, onderdeel I, onderdeel J, onderdeel K, onderdeel L, onderdeel M en onderdeel N

In artikel I zijn wijzigingen van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 opgenomen die noodzakelijk zijn in verband met verordening (EU) 2017/625. Verordening (EU) 2017/625 trekt meerdere richtlijnen en verordeningen in, waarnaar wordt verwezen in de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017. Deze verwijzingen worden vervangen door verwijzingen naar verordening (EU) 2017/625.

Artikel I, onderdeel A, onder 2

De term ‘belanghebbende bij de lading’ zoals thans gedefinieerd in artikel 1 van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017, is afkomstig uit richtlijn 97/78/EG3. Verordening (EU) 2017/625 trekt voornoemde richtlijn in. In verordening (EU) 2017/625 wordt de term ‘belanghebbende bij de lading’ niet meer als zodanig gehanteerd. In plaats daarvan introduceert deze verordening de term ‘voor de zending verantwoordelijke exploitant’. De belanghebbenden bij de lading en de voor de zending verantwoordelijke exploitanten zijn in de praktijk dezelfde. Om die reden wordt ‘belanghebbende bij de lading’ gedefinieerd als ‘voor de zending verantwoordelijke exploitant, bedoeld in verordening (EU) 2017/625’.

Artikel II, onderdeel A, onder 2, subonderdeel a, en onderdeel B, onder 2, subonderdeel a

Aangezien de bedragen genoemd in de artikelen 2, derde lid, onderdelen a en b, en 7, derde lid, onderdelen a en b, maximumbedragen zijn, is ter verduidelijking in de aanhef van de artikelen 2, derde lid, en 7, derde lid, het woord ‘maximale’ toegevoegd.

Artikel II, onderdeel A, onder 1 en onder 2, subonderdelen b tot en met i, onderdeel B, onder 1 en onder 2, subonderdelen b tot en met h, onderdeel C, onder 1, onderdeel D, onder 1, onderdeel E, onderdeel F, onderdeel G, onderdeel H, onderdeel J, onder 1 en 3, onderdeel K, onder 1 en onder 2, subonderdeel b, onderdeel L, onder 1 tot en met 5 en 8, onderdeel M, onderdeel N en onderdeel P

Met de invoering van verordening (EU) 2017/625 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/10814, kunnen de initiële opleidingskosten van niet-dierenartsen bij import veterinair niet meer in de tarieven worden opgenomen. Naar aanleiding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1081 wordt per 1 januari 2020 een verlaging uitgevoerd van kilogramtarieven bij import veterinair met 0,6%.

De indexering van de NVWA-tarieven bedraagt voor 2020 2,5% en is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’ uit de Macro Economische Verkenning 2020 van het Centraal Planbureau.

Artikel II, onderdeel C, onder 2 en 3, onderdeel D, onder 2 en 3, onderdeel L, onder 6 en 7 en onderdeel O

De indexering van de COKZ-tarieven bedraagt voor 2020 5%. De stijging houdt verband met de loon- en prijsontwikkelingen en wijzigingen in de organisatie. Zo waren de facilitaire diensten (secretariaat, planning, ICT, HR, financiële- en salarisadministratie) tot 1 juli 2019 uitbesteed. Per 1 juli 2019 worden voornoemde diensten in eigen beheer uitgevoerd.

Artikel II, onderdeel I en onderdeel J, onder 2

In de artikelen 15, onderdeel a, en 16, tweede lid, worden de aanvraagtijden aangepast, omdat deze afwijken van het planningskader van de NVWA.

Artikel II, onderdeel K, onder 2, subonderdeel a

Met de wijziging van artikel 17, derde lid, wordt bewerkstelligd dat de kosten genoemd in dit artikel niet voor rekening komen van bedrijven, waarvoor de aangevraagde werkzaamheden op initiatief van de NVWA buiten de openingstijden zijn geplaatst. Met deze wijziging worden de kosten gebaseerd op de aanvraag.

Artikel II, onderdeel Q

De titel van de Warenwetregeling wordt aangepast. In de regeling zijn ook tarieven opgenomen voor het doorberekenen van kosten op het terrein van productveiligheid, zoals exportverklaringen. De titel van de regeling was derhalve te beperkt geformuleerd.

Artikel III

Artikel I van deze regeling treedt in werking op 14 december 2019, het moment waarop verordening (EU) 2017/625 van toepassing wordt. Omdat artikel I uitvoering van bindende EU-regelgeving betreft, wordt afgeweken van de vaste verandermomenten.

Artikel II treedt in werking op 1 januari 2020.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

X Noot
3

Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24).

X Noot
4

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1081 van de Commissie van 8 maart 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake specifieke opleidingsvereisten voor personeel voor het verrichten van bepaalde materiële controles aan grenscontroleposten (PbEU 2019, L 171).