Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 65025Vergunningen

Bekendmaking ontwerpbesluit saneringsplan Zee en Delta 1, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Vaststelling saneringsplan Zee en Delta 1

A58 te Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen

N61 te Terneuzen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 21 november 2019 met kenmerk IenW/BSK-2019/247463, voornemens is om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan Zee en Delta 1 vast te stellen. Het saneringsplan heeft betrekking op delen van de A58 voor zover gelegen in de gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Borsele, Goes, Middelburg en Vlissingen en op een deel van de N61 voor zover gelegen in de gemeente Terneuzen.

Het saneringsplan bevat geen bronmaatregelen of afschermende maatregelen. De geluidproductieplafonds worden met dit saneringsplan daarom niet verlaagd.

Aanleiding

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg waarvoor geluidproductieplafonds gelden, vóór 31 december 2020 aan de Minister verzoeken om een saneringsplan vast te stellen. Een dergelijk verzoek is door Rijkswaterstaat ingediend voor delen van de A58 en de N61 in de provincie Zeeland. Het saneringsplan is opgesteld in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 29 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bij:

  • het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg.Als u de stukken wilt komen inzien, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de afdeling Netwerkontwikkeling Verkenning en Planuitwerking: 088 – 797 46 00.

  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d te Woerden. Als u de stukken wilt komen inzien, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 – 487 450.

U kunt de stukken digitaal inzien via: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen/.

Hier kunt u ook meer informatie terugvinden over de achtergronden van het besluit.

Zienswijzen

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Meer informatie over de geluidsanering vanwege rijkswegen vindt u op: www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u tijdens kantooruren bellen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai op het hierboven vermelde nummer.