Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 64976VergunningenVaststelling bestemmingsplan Erflanden, deelplan Boommarter 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Erflanden, deelplan Boommarter 2018’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een herverkaveling en maakt de bouw van 15 woningen mogelijk. Het plangebied ligt in de wijk Erflanden en is nu nog ongebouwd.

Aanpassing bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Er zijn wijzigingen doorgevoerd op de verbeelding en in de regels. De belangrijkste wijziging betreft het verlagen van de maximale bouwhoogte van de noordelijk gelegen bungalows. Alle wijzigingen staan opgesomd in de Staat van wijzigingen, die onderdeel uitmaakt van de stukken bij de vaststelling van het bestemmingsplan .

Inzage

De stukken liggen van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP8020003-VG01

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

 

  • 1.

    een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad

  • 2.

    een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

 

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.