Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 64922Ruimtelijke plannen



Ontwerpbestemmingsplan Nibbixwoud - Overspoor 80

Logo Medemblik

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 29 november 2019 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Nibbixwoud – Overspoor 80’ ter inzage ligt.

Wat houdt het ontwerpbestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een vergroting van het bestaande kassencomplex aan Overspoor 80 in Nibbixwoud mogelijk. De uitbreiding behelst 3,5 hectare kassen, te realiseren in twee fasen aan de zuidkant van de bestaande kassen.

In het ontwerpbestemmingsplan is een landschappelijk inpassingsplan opgenomen. De realisatie van dit landschappelijk inpassingsplan is een voorwaarde voor de realisatie van de uitbreiding.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 29 november 2019 tot 10 januari 2020 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannaam of - nummer: ‘Nibbixwoud – Overspoor 80’ of ‘NL.IMRO.0420.BPNIBOVERSPOOR80-ON01’.

• Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-19-068892. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.