Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland

Logo Flevoland

Provincie Flevoland

 

voorbereidingsbesluit geitenhouderijen flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 4.1, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

Op 30 januari 2019 hebben Provinciale Staten van Flevoland ingevolge artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening verklaard dat een wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en het Omgevingsprogramma Flevoland wordt voorbereid met betrekking tot het in afwachting van de uitkomsten van het lopende RIVM-onderzoek tijdelijk verbieden van alle mogelijkheden tot nieuwvestiging van geitenhouderijen èn uitbreiding van geitenhouderijen gelegen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern voor het gehele grondgebied van de provincie Flevoland.

 

Gedurende een half jaar is het vanwege dit voorbereidingsbesluit niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen in de provincie Flevoland. Ook is het niet mogelijk om geitenhouderijen gelegen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern in de provincie Flevoland uit te breiden. Hiermee wil de provincie Flevoland uit voorzorg voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 2 februari 2019.

 

Het voorbereidingsbesluit kunt u inzien via de provinciale website  www.flevoland.nl/loket/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-IDN van dit voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.9924.VBGeitenstop-VA01.

 

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

 

Inlichtingen

Voor inhoudelijke inlichtingen en inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Provincie Flevoland (0320-265213).

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland

Naar boven