Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld op 8,25%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld op 7,40%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 19 november 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Ziektewet-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de premie Ziektewet vast voor degenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de Ziektewet. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.

Amsterdam, 19 november 2019

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven