Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 64749Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 november 2019, kenmerk 1613233-198754-VGP, houdende wijziging van de Regeling heroïnebehandeling in verband met aanpassingen van de specifieke uitkeringen voor 2020

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling heroïnebehandeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De Minister kan ten behoeve van het jaar 2020 aan de volgende gemeenten een specifieke uitkering van ten hoogste het bij de desbetreffende gemeente genoemde bedrag verstrekken voor de werkelijke kosten van het exploiteren van het bij de desbetreffende gemeente genoemde aantal behandeleenheden met in totaal ten hoogste het bij de desbetreffende gemeente genoemde aantal behandelplaatsen:

  naam gemeente

  aantal behandeleenheden

  maximum aantal behandelplaatsen

  maximale uitkering 2020

  Amsterdam

  2

  100

  € 1.953.568

  Apeldoorn

  1

  21

  € 584.949

  Arnhem

  1

  25

  € 666.254

  Den Haag

  1

  65

  € 1.219.573

  Deventer

  1

  20

  € 564.623

  Eindhoven

  1

  20

  € 564.623

  Enschede

  1

  27

  € 702.391

  Groningen

  1

  42

  € 941.787

  Heerlen

  1

  35

  € 835.640

  ’s-Hertogenbosch

  1

  20

  € 564.623

  Leeuwarden

  1

  30

  € 756.595

  Maastricht

  1

  20

  € 564.623

  Nijmegen

  1

  20

  € 564.623

  Rotterdam

  1

  90

  € 1.501.863

  Tilburg

  1

  23

  € 625.602

  Utrecht

  1

  44

  € 968.889

B

In artikel 3, onder b, wordt 'de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB), herziene versie 2012' vervangen door 'het Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandelingen bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine, versie 3 juli 2019'.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

In de Regeling heroïnebehandeling zijn de uitkeringen aan gemeenten met een of meer heroïnebehandeleenheden opgenomen. Met de onderhavige wijzigingsregeling zijn de bedragen voor 2020 aangepast in verband met de ontwikkeling van het prijspeil en arbeidsvoorwaarden (OVA 2019). Bovendien is op grond van een meerjarig bezettingsoverzicht voor sommige gemeenten het maximum aantal behandelplaatsen waarvoor een specifieke uitkering wordt verleend gewijzigd ten opzichte van het aantal behandelplaatsen in 2019. De daarop gebaseerde specifieke uitkering voor 2020 is aangepast.

Volgens het huidige beleid worden uitkeringen verleend ter hoogte van de maximumbedragen die in de regeling staan. Zoals aangegeven in mijn besluit van 29 november 2012 (Stcrt. 2012, 24497) is uit bezettingsoverzichten van voorgaande jaren gebleken dat in enkele gemeenten sprake is van onderbezetting. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de populatie heroïneverslaafden kleiner geworden is en bestaat bovendien de verwachting dat het aantal heroïneverslaafden zal blijven afnemen.

Gelet op deze ontwikkelingen wordt vanaf 2015 bij de verlening van de uitkering rekening gehouden met de afnemende populatie. De betrokken colleges van burgemeester en wethouders leveren jaarlijks een overzicht van de bezetting van de behandelplaatsen, de screening en de wachtlijst over voorgaande jaren aan. Deze overzichten vormen de basis voor vaststelling van het maximale aantal behandelplaatsen waarvoor een gemeente een specifieke uitkering ontvangt. Daarbij wordt een ondergrens van 20 behandelplaatsen aangehouden.

Op 3 juli 2019 is het geactualiseerde ‘Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandelingen bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ uitgebracht. Dit betreft een samenvoeging van de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) waarnaar in de Regeling tot nu toe werd verwezen in artikel 3, onder b, en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift. De heroïnebehandeling dient vanaf 2020 plaats te vinden conform de richtlijnen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandelingen (2019). Artikel 3, onder b, is daarom dienovereenkomstig aangepast.

Gelet op de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM) treedt deze regeling in werking met ingang van 1 januari 2020.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins