Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 64706VerkeersbesluitenOpheffen parkeerverbod Lage Landkamp te Pesse

Logo Hoogeveen

 

VERKEERSBESLUIT

Nr.2019/22

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

 

Overwegende:

- dat in de Lage Landkamp in Pesse een verkeersbesluit voor een parkeerverbod is ingesteld om ruimte voor vuilcontainers te garanderen;

- dat er een bezwaar is binnengekomen op dit verkeersbesluit;

- dat de politie bij nader inzien een parkeerverbod niet nodig vindt, maar dat kan worden volstaan met een bordje met de mededeling de plek vrij te houden tijdens vuilophaaldagen;

- dat het college dit standpunt overneemt;

- dat de Lage Landkamp in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe, vertegenwoordigd door de heer Meijer.

 

Besluiten:

I. Het ingestelde parkeerverbod in de Lage Landkamp te Pesse niet uit te voeren.

II. Het verkeersbesluit 2019/14 in te trekken.

 

 

 

Hoogeveen, 19 november 2019

 

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

 

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 27 november 2019 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.