Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2019, 64495Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Rozendaal 2019

Logo Rozendaal

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal maakt bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van maandag 25 november 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerp van het bestemmingsplan Rozendaal 2019.

 

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Rozendaal. Zowel de kom als het buitengebied zijn in het bestemmingsplan opgenomen, met uitzondering van de gronden gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Dorpsschool Rozendaal’ dat op 31 januari 2018 onherroepelijk is geworden. Vanwege het specifieke karakter is dit plan buiten het voorliggende bestemmingsplan gehouden. Ook de voormalige locatie van de basisschool aan de Steenhoek is buiten het plan gelaten. Momenteel worden plannen voorbereid om tot herontwikkeling van deze locatie over te gaan.

Met de actualisatie van de verouderde bestemmingsplannen Kom 2008 en Buitengebied 2008 wordt het gehele grondgebied van de gemeente Rozendaal voorzien van een actueel bestemmingsplan.

Hierbij wordt de bestaande situatie en de vigerende planregelingen en bouwmogelijkheden zoveel mogelijk overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft overwegend een conserverend karakter. Dit houdt in dat de bestaande (planologische) situatie centraal staat en deze opnieuw wordt vastgelegd, c.q. wordt geactualiseerd. Dit geldt ook voor situaties en locaties waarvoor omgevingsvergunningen zijn verleend.

Daarbij zijn wel nieuwe beleidsaspecten en regelgeving in het plan verwerkt, zoals de cultuurhistorische- en archeologische beleidskaart.

 

 

Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 25 november 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.0277.BPROZEND2019001-0001;

  • op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf bestanden);

  • een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

 

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 – 384 36 66.

    

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

 

Rozendaal, 22 november 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris

W.G. Pieterse-Pook

 

de burgemeester

drs. E. Weststeijn