Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2019, 64454Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 55 Oirschot’

Logo Oirschot

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 55 Oirschot’ ter visie wordt gelegd. Vanaf 28 november 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG55-ONTW) met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter visie. U kunt het plan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG55-ONTW.Het plan ligt ook ter inzage bij het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien kunt u een afspraak inplannen.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

De huidige agrarische bestemming wordt omgezet in een woonbestemming op de locatie Spoordonkseweg 55 in Oirschot. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot, sectie L, nummer 1399 (gedeeltelijk). Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de huidige bebouwing te slopen en een nieuwe woning met bijgebouwen te realiseren. In de bijgebouwen worden een bedrijf aan huis (opslag) en een bed and breakfast gevestigd.

Wilt u hierover een zienswijze kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot. Zienswijzen moeten worden geadresseerd aan Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de Centrale Balie.

Oirschot, 27 november 2019