SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,

en/of

  • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

* Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

A Lijst van kankerverwekkende processen

1

Vervaardiging van auramine.

2

Werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen aanwezig in roet, teer of pek van steenkool, met zich brengen.

3

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen.

4

Procédé met sterk zuur bij de fabricage van isopropylalcohol.

5

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout. Definitie International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hardhout = hout van bedektzadigen. Voorbeelden van hardhout: berk, beuk, eik, els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, walnoot, wilg en van tropisch hardhout: balsa, ebbe, iroko, kauriden, mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak.

6

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd respirabel kristallijn silicastof.

7

Werkzaamheden waarbij sprake is van dermale blootstelling aan minerale oliën die eerder in interne verbrandingsmotoren zijn gebruikt om de bewegende delen in de motor te smeren en af te koelen.

8

Werkzaamheden waarbij sprake is van blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren.

B Lijst van kankerverwekkende stoffen

Naam

Synoniemen, praktijk- en handelsnamen

CAS-nummer

A

   

(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten:1

EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310

--

aceetaldehyde

acetic aldehyde, aldehyde, ethanal, ethylaldehyde

75-07-0

acrylamide

 

79-06-1

acrylonitril

 

107-13-1

adriamycine

(8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-Lhexopyranosyl)oxy]- 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy- 8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphtacenedione; Doxorubicine

23214-92-8

aflatoxines

 

--

aflatoxine B1

 

1162-65-8

aflatoxine B2

 

7220-81-7

aflatoxine G1

 

1165-39-5

aflatoxine G2

 

7241-98-7

4-aminoazobenzeen

4-fenylazoaniline

60-09-3

o-aminoazotolueen

AAT/solvent yellow 3

97-56-3

4-aminobifenyl

bifenylamine/xenylamine

92-67-1

zouten van 4-aminobifenyl

 

--

3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazol-3-ylamine

 

132-32-1

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1- ethaandiol hydrochloride [bevat ≥ 0,1% 4-chlooraniline (EC No 203-401-0)]

 

214353-17-0

4-amino-3-fluorfenol

 

399-95-1

ammoniumnikkelzout van citroenzuur

 

18283-82-4

o-anisidine

2-methoxyaniline/2-methoxybenzeenamine

90-04-0

anthrachinon

 

84-65-1

inorganische arseen verbindingen

   

asbest

 

1332-21-4

5-azacytidine

 

320-67-2

azaserine

 

115-02-6

azathioprine

 

446-86-6

aziridine

ethyleenimine

151-56-4

azobenzeen

 

103-33-3

azokleurstoffen op basis van benzidine

 

--

azokleurstoffen op basis van o-dianisidine

 

--

azokleurstoffen op basis van o-tolidine

 

--

B

   

benzeen

benzol

71-43-2

benzidine (+ zouten)

4,4-diaminobifenyl

92-87-5

benzo(a)anthraceen

 

56-55-3

benzo(b)fluorantheen

benzo(e)acefenantryleen

205-99-2

benzo(j)fluorantheen

 

205-82-3

benzo(k)fluorantheen

 

207-08-9

benzo(a)pyreen

benzo(def)chryseen

50-32-8

benzo(e)pyreen

 

192-97-2

benzotrichloride

α,α,α-trichloortolueen

98-07-7

benzylchloride

α-chloortolueen

100-44-7

beryllium

 

7440-41-7

berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat)

 

--

4,4’-bi-o-toluïdine

3,3’-dimethylbenzidine/ o-tolidine

119-93-7

zouten van 4,4’-bi-o-toluïdine, waaronder:

 

--

5 o-toluïdine dihydrochloride

zout van 4,4’-bi-o-toluïdine

612-82-8

[3,3-Dimethyl[1,1-bifenyl]-4,4-diyl]diammoniumbis(hydrogeensulfaat)

zout van 4,4’-bi-o-toluïdine

64969-36-4

4,4-bi-o-toluïdinesulfaat

zout van 4,4’-bi-o-toluïdine

74753-18-7

bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine

daminobenzidine

91-95-2

2,2’-bioxiraan

1,2:3,4-diepoxybutaan

1464-53-5

bis-(chloor)-methylether

dichloormethylether/ BCME

542-88-1

4,4’-bis(dimethylamino)benzofenon

Michlers keton

90-94-8

bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel

 

71957-07-8

bleomycine

 

11056-06-7

broomdichloormethaan

dichloorbroommethaan

75-27-4

bunseniet

 

34492-97-2

1,3-butadieen

 

106-99-0

Busulfan

myleran

55-98-1

2-(p-tert-butylfenoxy)-isopropyl-2-chloor-ethylsulfiet

Aramite®/ aratron

140-57-8

β-butyrolacton

 

3068-88-0

C

   

cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor

 

7440-43-9

cadmiumcarbonaat

 

513-78-0

cadmiumchloride

 

10108-64-2

cadmiumfluoride

 

7790-79-6

cadmium hydroxide

cadmiumdihydroxide

21041-95-2

cadmiumoxide, gestabiliseerd

 

1306-19-0

cadmium nitraat

cadmiumdinitraat

10325-94-7

cadmiumsulfaat

 

10124-36-4

cadmiumsulfide

 

1306-23-6

calciumnikkelzout van fosforzuur

 

17169-61-8

captafol

 

2425-06-1

carbadox

 

6804-07-5

carmustine

BCNU, bischloorethylnitrosureum

154-93-8

chinoline

 

91-22-5

chloorambucil

 

305-03-3

p-chlooraniline

4-chlooraniline

106-47-8

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

 

51594-55-9

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

 

40722-80-3

chloormethine N-oxide

NMMO/ stikstofmosterd-N-oxide

126-85-2

chloormethyl-methylether

chloordimethylether

107-30-2

chloornafazine

 

494-03-1

4-chloor-o-fenyleendiamine

2-amino-4-chlooraniline

95-83-0

4-chloor-o-toluïdine

 

95-69-2

4-chloor-o-toluïdine hydrochloride

 

3165-93-3

chloropreen, gestabiliseerd

2-chloor-1,3-butadieen

126-99-8

chlorozoticin

D-glucopyranose

54749-90-5

chroom(VI)verbindingen: alle, waaronder:

 

18540-29-9

ammoniumdichromaat

 

7789-09-5

calciumchromaat

 

13765-19-0

chroomtrioxide

 

1333-82-0

dichroomtrischromaat

 

24613-89-6

kaliumchromaat

 

7789-00-6

kaliumdichromaat

 

7778-50-9

natriumdichromaat anhydride

 

10588-01-9

natriumdichromaatdihydraat

 

7789-12-0

natriumchromaat

 

7775-11-3

strontiumchromaat

 

7789-06-2

zinkchromaten, diverse

 

13530-65-9

chryseen

 

218-01-9

cisplatine

cis-DDP, CP

15663-27-1

C.I. Basic red 9

4,4’-(4-iminocyclohexa-2-5-dienylideen­methyleen)dianilinehydrochloride

569-61-9

C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton

4-[4,4’-bis(dimethylamino)benzhydryli-deen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-dimethylammoniumhydrochloride +

548-62-9

C.I. direct black 38

 

1937-37-7

C.I. direct blue 6

 

2602-46-2

C.I. direct brown 95

 

16071-86-6

C.I. direct red 28

 

573-58-0

C.I. disperse blue 1

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

2475-45-8

C.I. Pigment Geel 157

C.I. 77900

68610-24-2

C.I. Pigment Red 104

Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

C.I. Pigment Yellow 34

loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603

1344-37-2

citrus red no.2

1-[(2,5-dimethoxyfenyl)-azo]-2-naftalenol

6358-53-8

p-cresidine

2-methoxy-5-methylbenzeenamine/6-methoxy-m-toluïdine

120-71-8

cycasine

 

14901-08-7

cyclofosfamide

 

50-18-0

cyclosporine

 

79217-60-0

D

   

dacarbazine

DTIC

4342-03-4

daunorubicine

daunomycine

20830-81-3

N,N'-diacetylbenzidine

4,4'-diacetylbenzidine

613-35-4

dialuminiumnikkeltetraoxide

 

12004-35-2

2,4-diaminoanisool

4-methoxy-m-fenyleendiamine

615-05-4

2,4-diaminoanisoolsulfaat

2,4-DAAS

39156-41-7

4,4’-diaminodifenylmethaan

MDA/ 4,4’methyleendianiline

101-77-9

2,4-diaminotolueen

4-methyl-m-fenyleendiamine/ 2,4-DAT

95-80-7

diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine

TDA/ tolueendiamine

25376-45-8

diammoniumnikkelbis(sulfaat)

 

15699-18-0

diammoniumnikkelhexacyanoferraat

 

74195-78-1

o-dianisidine

3,3'-dimethoxybenzidine

119-90-4

zouten van o-dianisidine

 

--

diazomethaan

azimethyleen

334-88-3

dibenz(a,h)acridine

 

226-36-8

dibenzo(a,h)antraceen

 

53-70-3

dibenz(a,h)pyreen

 

189-64-0

dibenz(a,i)pyreen

 

189-55-9

7H-dibenzo(c,g)carbazool

 

194-59-2

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

 

96-12-8

1,2-dibroomethaan

ethyleendibromide

106-93-4

2,3-dibroompropaan-1-ol

2,3-dibroom-1-propanol

96-13-9

3,3'-dichloorbenzidine (+ zouten)

 

91-94-1

  • 1,2-dichloorethaan

 

107-06-2

2,4-dichloor-1-nitrobenzeen

 

611-06-3

1,4-dichloor-2-nitrobenzeen

 

89-61-2

1,3-dichloor-2-propanol

alfa-dichloorhydrine

96-23-1

1,4-dichloor-2-buteen

 

764-41-0

1,2-dichloorpropaan

propyleendichloride

78-87-5

dieselmotoremissies

 

--

diethylstilboestrol

DES

56-53-1

diethylsulfaat

 

64-67-5

p-dimethylaminoazobenzeen

 

60-11-7

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide

 

84245-12-5

1,2-dihydroxybenzeen

Pyrocatechol, 1,2-catechol

120-80-9

dimethylcarbamoylchloride

 

79-44-7

1,1-dimethylhydrazine

N,N-dimethylhydrazine

57-14-7

1,2-dimethylhydrazine

 

540-73-8

mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

 

--

dimethylsulfaat

DMS

77-78-1

dimethylsulfamoylchloride

 

13360-57-1

dinikkelboride

 

12007-01-1

dinikkeldifosfaat

 

14448-18-1

dinikkelfosfide

 

12035-64-2

dinikkelhexacyanoferraat

 

14874-78-3

dinikkelorthosilicaat

 

13775-54-7

dinikkelsilicide

 

12059-14-2

dinikkeltrioxide

 

1314-06-3

1,6-dinitropyreen

 

42397-64-8

1,8-dinitropyreen

 

42397-65-9

2,3-dinitrotolueen

 

602-01-7

2,4-dinitrotolueen

dinitrotolueen, technisch

121-14-2

2,5-dinitrotolueen

 

619-15-8

2,6-dinitrotolueen

 

606-20-2

3,4-dinitrotolueen

 

610-39-9

3,5-dinitrotolueen

 

618-85-9

dinitrotolueen

 

25321-14-6

1,4-dioxaan

 

123-91-1

E

   

E-glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende representatieve samenstelling (in massapercentage): SiO2 50,0-56,0%, Al2O3 13,0-16,0%, B2O3 5,8-10,0%, Na2O < 0,6%, K2O < 0,4%, CaO 15,0-24,0%, MgO < 5,5%, Fe2O3 < 0,5%, F2 < 1,0%. Proces: gewoonlijk met roterende vlamdemping.

   
  • Emissie tijdens kolenvergassing

 

--

epichloorhydrine

1-chloor-2,3-epoxypropaan

106-89-8

2,3-epoxy-1-propanol

glycidol/oxiraanmethanol

556-52-5

R-2,3-epoxy-1-propanol

 

57044-25-4

2,3-epoxypropylmethacrylaat

glycidylmethacrylaat

106-91-2

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride

glycidyltrimethylammoniumchloride

3033-77-0

Erioniet

 

66733-21-9

ethanol

ethylalcohol

64-17-5

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

 

103112-35-2

ethyleendichloride

1,2-dichloorethaan

107-06-2

ethyleenoxide

oxiraan/ 1,2-epoxyethaan

75-21-8

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel

 

84852-39-1

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

85508-45-8

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85135-77-9

ethylmethaansulfonaat

EMS

62-50-0

F

   

fenacetine

N-(4-ethoxyphenyl)acetamide, N-(4-ethoxyphenyl), acetyl-phenetidine, 1-acetamido-4-ethoxybenzene

62-44-2

fenazopyridine

3-(fenylazo)-2,6-pyridineamine

94-78-0

fenazopyridinehydrochloride

 

136-40-3

fenolftaleïne

 

77-09-8

fenylglycidylether

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan/2,3-epoxy-propylfenylether

122-60-1

fenylhydrazine

hydrazinebenzeen

100-63-0

fenylhydrazinechloride

 

59-88-1

fenylhydrazinehydrochloride

 

27140-08-5

fenylhydrazinesulfaat

 

52033-74-6

formaldehyde

 

50-00-0

2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool

FNT

3570-75-0

furan

 

110-00-9

furazolidon

 

67-45-8

G

   

gallium arsenide

 

1303-00-0

H

   

heazlewoodiet

 

12035-71-1

hexachloorbenzeen

HCB

118-74-1

1,4,5,6,7,7-hexachloor-5-norborneen-2,3-dicarboxylisch zuur

HETzuur

115-28-6

hexamethylfosforzuurtriamide

hexamethylfosforamide/ HMPA

680-31-9

hydrazine (+ zouten) w.o.1,1-dimethylhydrazine en 1,2-diemethylhydrazine

diamine

302-01-2

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

 

--

hydrazobenzeen

1,2-difenylhydrazine

122-66-7

hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeen­sulfonaat)

 

--

hydrazinetrinitromethaan

 

--

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[(4-fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

 

85136-74-9

6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-bis-[(amino-1-methylethyl)-ammonium]formaat

 

108225-03-2

mengsel van N-[3-hydroxy-2-(2-methylacryl-oylaminomethoxy)-propoxymethyl]-2-methylacrylamide en N-[2,3-bis-(2-methyl­acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide en methacrylamide en 2-methyl-N-(2-methylacryloylaminomethoxymethyl)acrylamide en N-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamide

 

--

I

   

ifosfamide

 

3778-73-2

indium fosfide

Indium monofosfide

22398-80-7

indeno[1,2,3-cd]pyreen

 

193-39-5

O-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

 

103122-66-3

isobutylnitriet

 

542-56-3

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

 

84852-36-8

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85166-19-4

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

 

85508-46-9

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

85551-28-6

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

 

84852-35-7

isopreen, gestabiliseerd

2-methyl-1,3-butadieen

78-79-5

K

   

kaliumbromaat

 

7758-01-2

keramische vezels

 

--

keramische vezels vuurvast

 

--

kobaltacetaat

 

71-48-7

kobaltcarbonaat

 

513-79-1

kobaltdichloride

 

7646-79-9

kobaltlithiumnikkeloxide

 

--

kobaltmolybdeennikkeloctaoxide

 

68016-03-5

kobaltnikkeldioxide

 

58591-45-0

kobaltnikkelgrijs periklaas

C.I. Pigment Zwart 25; C.I. 77332

68186-89-0

kobaltnikkeloxide

 

12737-30-3

kobaltnitraat

 

10141-05-6

kobaltsulfaat

 

10124-43-3

kopernikkelzout van mierezuur

 

68134-59-8

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper

 

94551-87-8

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat

 

92129-57-2

L

   

lithiumnikkeloxide

 

12031-65-1

lomustine

CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosoureum

13010-47-4

loodchromaat

 

7758-97-6

loodhydrogeenarsenaat

 

7784-40-9

loodnikkelzout van kiezelzuur

 

68130-19-8

M

   

melfalan

L-vorm van merfalan

148-82-3

merfalan

4-bis(2-chloorethyl)amino-DL-fenylaniline/ racemisch mengsel melfalan en medfalan

531-76-0

5-methoxypsoraleen + UV

 

484-20-8

8-methoxypsoraleen + UV

 

298-81-7

2-methylaziridine

propyleenimine

75-55-8

methylazoxymethanol

 

590-96-5

methylazoxymethylacetaat

 

592-62-1

5-methylchryseen

 

3697-24-3

4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

MOCA/ 2,2-dichloor-4,4-methyleen-dianiline

101-14-4

zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

 

--

(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethyl-amino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-di-pyridiniumdichloridedihydrochloride

 

--

4,4-methyleen-o-toluïdine

4,4'-methyleenbis(2-methylaniline), MBOT

838-88-0

N,N′-methyleendimorfoline;

N,N′-methyleenbismorfoline / formaldehyde afgegeven door N,N′-methyleenbismorfoline / MBM

5625-90-1

methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product – mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine en 2-methyl-m-fenyleendiamine]

 

--

N-methylhydrazine

monomethylhydrazine

60-34-4

methylmethaansulfonaat

MMS/ methylmethaan-sulfonzuur

66-27-3

2-methyl-1-nitroanthraquinon

1-nitro-2-methylanthraquinon

129-15-7

N-4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon

4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon

64091-91-4

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

MNNG

70-25-7

methylthiouracil

2-mercapto-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidine

56-04-2

metronidazol

 

443-48-1

milleriet

 

1314-04-1

mitomycine C

 

50-07-7

molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat

 

68130-36-9

molybdeennikkeloxide

 

12673-58-4

molybdeennikkeltetraoxide

 

14177-55-0

mosterdgas

1,1-thiobis(2-chloorethaan)/ Yperiet

505-60-2

mustine

stikstofmosterd

51-75-2

N

   

2-naftylamine

b-naftylamine

91-59-8

zouten van 2-naftylamine

 

--

nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)

 

52625-25-9

nikkelacetaat

 

14998-37-9

nikkelarsenide

 

27016-75-7

nikkelbenzoaat

 

553-71-9

nikkelbis(2-ethylhexanoaat)

 

4454-16-4

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

 

3906-55-6

nikkelbis(benzeensulfonaat)

 

39819-65-3

nikkelbis(diwaterstoffosfaat)

 

18718-11-1

nikkelbis(fosfinaat)

 

14507-36-9

nikkelbis(isononanoaat)

 

84852-37-9

nikkelbis(sulfamidaat)

nikkelsulfamaat

13770-89-3

nikkelbis(tetrafluorboraat)

 

14708-14-6

nikkelboorfosfide

 

65229-23-4

nikkelboride

 

12619-90-8

nikkelcarbonaat (nikkel 2+ zout)

 

3333-67-3

nikkelcarbonaat

 

16337-84-1

nikkelcarbonaathydroxide

 

65405-96-1

nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)

 

12607-70-4

nikkelchromaat

 

14721-18-7

nikkeldiacetaat

 

373-02-4

nikkeldiarsenide

 

12068-61-0

nikkeldibromaat

 

14550-87-9

nikkeldibromide

 

13462-88-9

nikkeldichloraat

 

67952-43-6

nikkeldichloride

 

7718-54-9

nikkeldichromaat

 

15586-38-6

nikkeldicyanide

 

557-19-7

nikkeldifluoride

 

10028-18-9

nikkeldiformaat

 

3349-06-2

nikkeldihydroxide

 

12054-48-7

nikkeldijodide

 

13462-90-3

nikkeldikaliumbis(sulfaat)

 

13842-46-1

nikkeldilactaat

 

16039-61-5

nikkeldinitraat

 

13138-45-9

nikkeldioxide

 

12035-36-8

nikkeldiperchloraat

 

13637-71-3

nikkeldisilicide

 

12201-89-7

nikkeldithiocyanaat

 

13689-92-4

nikkeldivanadiumhexaoxide

 

52502-12-2

nikkelfosfinaat

 

36026-88-7

nikkelhexafluorsilicaat

 

26043-11-8

nikkelhydroxide

 

11113-74-9

nikkel(II)isodecanoaat

 

85508-43-6

nikkelisooctanoaat

 

27637-46-3

nikkel(II)isooctanoaat

 

29317-63-3

nikkelkaliumfluoride

 

11132-10-8

nikkelmatte

 

69012-50-6

nikkelmonoxide

 

1313-99-1

nikkel(II)neodecanoaat

 

85508-44-7

nikkel(II)neononanoaat

 

93920-10-6

nikkelneoundecanoaat

 

93920-09-3

nikkelnitraat

 

14216-75-2

nikkel(II)octanoaat

 

4995-91-9

nikkeloxalaat

 

547-67-1

nikkeloxide

 

11099-02-8

nikkelpalmitaat

 

13654-40-5

nikkel(II)propanoaat

 

3349-08-4

nikkelselenaat

 

15060-62-5

nikkelselenide

 

1314-05-2

nikkel(II)seleniet

 

10101-96-9

nikkelsilicaat

 

31748-25-1

nikkel(II)silicaat

 

21784-78-1

nikkel(II)stearaat

nikkel(II)octadecanoaat

2223-95-2

nikkelsubsulfide

trinikkeldisulfide

12035-72-2

nikkelsulfaat

 

7786-81-4

nikkelsulfide

 

11113-75-0

nikkel(II)sulfide

 

16812-54-7

nikkel(II)sulfiet

 

7757-95-1

nikkeltelluride

 

12142-88-0

nikkeltelluurtetraoxide

 

15852-21-8

nikkeltelluurtrioxide

 

15851-52-2

nikkeltintrioxide

nikkelstannaat

12035-38-0

nikkeltitaanoxide

 

12653-76-8

nikkeltitaantrioxide

 

12035-39-1

nikkel(II)trifluoracetaat

 

16083-14-0

nikkeltriuraniumdecaoxide

 

15780-33-3

nikkel(II)waterstofcitraat

 

18721-51-2

nikkelwaterstoffosfaat

 

14332-34-4

nikkelwolfraamtetraoxide

 

14177-51-6

nikkelzirkoontrioxide

 

70692-93-2

nikkelzout van citroenzuur

 

22605-92-1

nikkel(II)zout van difosforzuur

 

19372-20-4

nikkelzout van dimethylhexaanzuur

 

93983-68-7

nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur

 

7580-31-6

nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat

 

71720-48-4

nikkelzout van kiezelzuur

 

37321-15-6

nikkelzout van mierezuur

 

15843-02-4

nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur

 

72319-19-8

nikkelzout van neodecaanzuur

 

51818-56-5

nikkelzout van oxaalzuur

 

20543-06-0

nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren

 

84776-45-4

nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren

 

91697-41-5

niridazol

nitrothiamidazol/nitrothiazol

61-57-4

5-nitroacenafteen

1,2-dihydro-5-nitroacenaftyleen

602-87-9

2-nitroanisol

 

91-23-6

4-nitrobifenyl

 

92-93-3

6-nitrochryseen

6-NC

7496-02-8

nitrofen

2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether

1836-75-5

2-nitrofluoreen

2-NF

607-57-8

N-(4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)aceetamide

NFTA

531-82-8

2-nitronaftaleen

 

581-89-5

2-nitropropaan

 

79-46-9

4-nitropyreen

4-NP

57835-92-4

N-nitrosodiethanolamine

2,2-(nitrosoimino)-bis-ethanol/ diethanolnitrosamine/ NDELA

1116-54-7

N-nitrosodiethylamine

diethylnitrosamine/ NDEA/ DENA

55-18-5

N-nitrosodiisopropylamine

di-isopropylamine/ NDiPA/ DiPNA

601-77-4

N-nitrosodimethylamine

dimethylnitrosamine/ NDMA/ DMNA

62-75-9

N-nitrosodi-n-butylamine

 

924-16-3

nitrosodipropylamine

 

621-64-7

N-nitrosoethylureum

ethylnitrosureum/ NEU/ ENU

759-73-9

N-nitrosomethylethylamine

 

10595-95-6

N-nitrosomethylureum

methylnitrosureum/ NMU/ MNU

684-93-5

N-nitrosomethylurethaan

NMUT

615-53-2

N-nitrosomethylvinylamine

 

4549-40-0

N-nitrosomorfoline

NMOR

59-89-2

N-nitrosonornicotine

NNOR

80508-23-2

N-nitrosopiperidine

NPIP

100-75-4

N-nitrosopyrrolidine

NPYR

930-55-2

N-nitrososarcosine

NSAR

13256-22-9

2-nitrotolueen

 

88-72-2

O

   

β-oestradiol

estradiol

50-28-2

olivijn, nikkelgroen

 

68515-84-4

4,4’-oxydianiline en zouten

4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE

101-80-4

oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfo-naat,(S)-

 

70987-78-9

P

   

Panfuran S

dihydroxymethylfuratrizine/ Furaton

794-93-4

procarbazine hydrochloride

 

366-70-1

3-propanolide

1,3-propiolacton/ b-propiolacton

57-57-8

1,3-propaansulton

1,2-oxathiolaan, 2,2-dioxide

1120-71-4

propyleenimine

2-methylaziridine

75-55-8

propyleenoxide

1,2-epoxypropaan/ methyloxiraan

75-56-9

propylthiouracil

 

51-52-5

Ptaquiloside

 

87625-62-5

R

   

reactieproduct van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)

formaldehyde afgegeven door 3,3′-methyleenbis [5-methyloxazolidine]; formaldehyde afgegeven door oxazolidin / MBO

-

reactieproduct van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1)

formaldehyde afgegeven door α,α,α-trimethyl- 1,3,5-triazine-1,3,5 (2H,4H,6H)-triethanol / HPT

-

resorcinol diglycidyl ether

1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzeen

101-90-6

S

   

safrol

5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxool/5-allyl-1,3-benzodioxool

94-59-7

semustine

me-CCNU/ 1-(2-chloorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosoureum

13909-09-6

siliciumcarbide (vezelvormig)

silicon monocarbide, carborundum, carbofrax m, carbon silicide

409-21-2

silica (respirabel stof, kristallijn)

kwarts

14808-60-7

silica (respirabel stof, kristallijn)

cristoballiet

14464-46-1

silica (respirabel stof, kristallijn)

tridymiet

15468-32-3

spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1- oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl- 2,2-dimethylbutyraat

148477-71-8

sterigmatocystin

ß-chloorethylamine

10048-13-2

streptozocine

streptozotocine

18883-66-4

styreenoxide

fenyloxiraan

96-09-3

sulfallaat

2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

95-06-7

T

   

tetrachloordibenzo-p-dioxine

TCDD

1746-01-6

α,α,α,4-tetrachloortolueen

p-chloorbenzotrichloride

5216-25-1

N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methyleendianiline

 

101-61-1

tetranitromethaan

 

509-14-8

thioaceetamide

ethaanthioamide

62-55-5

4,4’-thiodianiline en zouten

bis(4-aminofenyl)sulfide

139-65-1

thiotepa

tris(1-aziridinyl)fosfinesulfide

52-24-4

tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

 

65321-67-7

o-toluïdine

2-aminotolueen/ 2-methylbenzeenamine

95-53-4

treosulfan

dihydroxybusulfan

299-75-2

trichloorethyleen

trichlooretheen

79-01-6

trichlormethine hydrochloride

 

817-09-4

triethylarsenaat

 

15606-95-8

1,2,3-trichloorpropaan

 

96-18-4

2,4,5-trimethylaniline

 

137-17-7

2,4,5,-trimethylaniline hydrochloride

 

21436-97-5

trinatrium-[4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)-bifenyl-1,3’,-3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]-koper(II)

 

164058-22-4

trinikkelbis(arsenaat), nikkel(II)arsenaat

 

13477-70-8

trinikkelbis(arseniet)

 

74646-29-0

trinikkelbis(orthofosfaat)

 

10381-36-9

trinikkelboride

 

12007-02-2

trinikkeltetrasulfide

 

12137-12-1

triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)] trinikkel(3-)

 

12519-85-6

mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

--

tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat

TBPP

126-72-7

U

   

uramustine

uracilmosterd/ fosfinesulfide

66-75-1

urethaan

ethylcarbamaat

51-79-6

V

   

vinylbromide

broomethyleen

593-60-2

vinylchloride

vinylchloridemonomeer/ VCM/ chlooretheen

75-01-4

4-vinylcyclohexeen diepoxide

 

106-87-6

X

   
     

Z

   

zwavelzuurnevels

 

7664-93-9

1 Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als kankerverwekkend ingedeeld hoeven worden indien kan worden aangetoond dat ze minder dan 0.1% benzeen en/of 0.005% benzo[a]pyreen dan wel minder dan 0.1% 1,3-butadieen of 3% DMSO-extract bevatten. Voor een nadere specificatie hiervan zie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Het teken '•' in bovenstaande tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2019 (Staatscourant 2019, nr 37266)

SZW-lijst van mutagene stoffen

Lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van mutagene stoffen ingedeeld in categorie 1A en 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen die door de EU ingedeeld zijn als mutageen en zijn opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

a Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Naam

CAS-nummer

A

 

aardoliegassen en residuen / EG nrs.1 beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 306, 307, 308-310*

--

acrylamide*

79-06-1

aziridine / ethyleenimine*

151-56-4

B

 

benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat

17804-35-2

benzeen / benzol*

71-43-2

benzo(a)pyreen / benzo(def)chryseen*

50-32-8

2,2’-bioxiraan / 1,2:3,4-diepoxybutaan*

1464-53-5

1,3-butadieen*

106-99-0

C

 

cadmiumcarbonaat*

513-78-0

Cadmiumchloride*

10108-64-2

Cadmiumfluoride*

7790-79-6

cadmium hydroxide / cadmiumdihydroxide*

21041-95-2

cadmiumnitraat / cadmiumdinitraat*

10325-94-7

Cadmiumsulfaat*

10124-36-4

carbendazim/methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

10605-21-7

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride*

40722-80-3

2-chloor-6-fluorfenol

2040-90-6

Ammoniumdichromaat*

7789-09-5

chroomtrioxide *

1333-82-0

Chromyldichloride*

14977-61-8

Kaliumchromaat

7789-00-6

Kaliumdichromaat*

7778-50-9

natriumdichromaat anhydride

10588-01-9

Natriumdichromaatdihydraat*

7789-12-0

Natriumchromaat*

7775-11-3

Colchicine

64-86-8

D

 

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

96-12-8

Diethylsulfaat*

64-67-5

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide*

84245-12-5

mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diethyl(2- (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat*

--

3,7,dimethylocta-2,6-dieenenitril

5146-66-7

E

 

ethyleenoxide / oxiraan/ 1,2-epoxyethaan*

75-21-8

H

 

hexamethylfosforzuurtriamide / hexamethylfosforamide/ HMPA*

680-31-9

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat*

--

I

 

O-isobutyl N-ethoxycarbonylthiocarbamaat*

103122-66-3

Isobutylnitriet*

542-56-3

N

 

2-nitrotolueen*

88-72-2

O

 

4,4’-oxydianiline en zouten / 4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE*

101-80-4

P

 

propyleenoxide / 1,2-epoxypropaan/ methyloxiraan*

75-56-9

T

 

1,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine- 2,4,6-(1H,3H,5H)trion

59653-74-6

TGIC

2451-62-9

* stoffen die ook voorkomen op de lijst met kankerverwekkende stoffen

1 Slechts voorzover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als mutageen ingedeeld worden indien kan worden aangetoond dat het gehalte 1,3-butadieen en/of benzeen minder bedraagt dan 0,1%. Zie voor een nadere specificatie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening EC 1272/2008.

Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2019, nr. 37266

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen

Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst1 bij van voor de voortplanting giftige stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’ (H-zinnen 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362) als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen die:

  • in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’ en/of,

  • door de Gezondheidsraad als zodanig zijn geclassificeerd.

1Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Naam

CAS-nummer

Vruchtbaarheid *

Ontwikkeling *

Borstvoeding**

A

       

N-[2-(3-acetyl-5-nitrothio-2-fenylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide

777891-21-1

2

   

abamectine (combinatie avermectine B1a en B1b)

71751-41-2

 

2

 

acetochloor (ISO): 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide

34256-82-1

2

   

acrylamide

79-06-1

1B

   

Alkanen, C14-17, chloor/ Chloorparaffines, C14-17

85535-85-9

   

x

aluminiumverbindingen, oplosbaar

--

 

1B

x

1-allyloxy-2,3-epoxypropaan/allylglycidyl-ether

106-92-3

2

   

2-(2-aminoethylamino)ethanol/AEEA

111-41-1

2

1B

 

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide

144177-62-8

2

   

reactiemassa van 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy) but-2-ylamine

897393-42-9

2

   

Amitrol (ISO) / 3-amino-1,2,4-triazool

61-82-5

 

2

 

ammoniumnikkelzout van citroenzuur

18283-82-4

2

1B

x

ammonium nonadecafluordecanoaat

3108-42-7

2

1B

x

ammoniumpentadeca-fluoroctanoaat

3825-26-1

 

1B

x

ammoniumperfluoroctaansulfonaat; ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat

29081-56-9

 

1B

x

mengsel van: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl)azo]- 2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur5-[(4- [(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]- 2,5-diethoxyfenyl)azo]-3-[(3-fosfonofenyl)- azo]benzoëzuur

163879-69-4

2

   

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[hydroxy- 3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylfenyl- azo)-2-sulfonato-7-naftylamino]-1,3,5- triazi-2-ylamino}-2-aminopropylformaat

--

2

   

androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dion

15375-21-0

2

   

inorganische arseen verbindingen

 

1B

1B

x

avermectine B1a

65195-55-3

 

2

 

azafenidin

68049-83-2

2

1B

 

B

       

benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy- carbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninaat

82560-54-1

2

   

benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazool-2-ylcarbamaat

17804-35-2

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters

68515-42-4

2

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7 rijk

71888-89-6

 

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur, di hexylester, vertakt en lineair

68515-50-4

1B

2

 

1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, lineair en vertakt

84777-06-0

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur, n-pentyl-iso- pentylftalaat

--

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur,di-n-pentylftalaat

131-18-0

1B

1B

 

1,2-benzeendicarbonzuur, diisopentylftalaat

605-50-5

1B

1B

 

benzo(a)pyreen / benzo(def)chryseen

50-32-8

1B

1B

 

benzylbutylftalaat/BBP

85-68-7

2

1B

 

benzyl-2,4-dibroombutanoaat

23085-60-1

2

   

2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon

119313-12-1

 

1B

 

binapacril/2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl- 3-methylcrotonaat

485-31-4

 

1B

 

bis(η5-cyclopentadieenyl)-bis(2,6- difluor-3-[pyrryl]fenyl)titaan

125051-32-3

2

   

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan/ TEGDME/ triethyleenglycoldimethyl­ ether/triglyme

112-49-2

2

1B

 

bisfenol A / 4,4’-isopropyleendifenol

80-05-7

1B

   

bis(D-gluconato-O1,O2)nikkel

71957-07-8

2

1B

x

mengsel van: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecaanthiol

--

2

   

bis(2-methoxyethyl)ether

111-96-6

1B

1B

 

bis(2-methoxyethyl)ftalaat

117-82-8

2

1B

 

mengsel van: 4-[[bis-(4-fluorfenyl)methyl- silyl]methyl]-4H-1,2,4-triazool en 1-[[bis- (4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H- 1,2,4triazool

--

 

1B

 

boorzuur

10043-35-3

1B

1B

 

boorzuur, ruw natuurlijk met maximaal 85% boorzuur berekend op droog gewicht

11113-50-1

1B

1B

 

boriumoxide

1303-86-2

1B

1B

 

brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4’-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafytyl)cumarine

56073-10-0

 

1A

 

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromeen-2-on

28772-56-7

 

1B

 

bromoxynil/bromoxynilfenol/3,5-dibroom-4- hydroxybenzonitril en zouten

1689-84-5

 

2

 

bromoxyniloctanoaat/2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat

1689-99-2

 

2

 

bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat

56634-95-8

 

2

 

(R)-5-broom-3-(1-methyl-2-pyrolidinyl- methyl)-1H-indool

143322-57-0

2

   

1-broompropaan/n-propylbromide

106-94-5

1B

2

 

2-broompropaan

75-26-3

1A

   

2-(4-tert-butylfenyl)ethanol

5406-86-0

2

   

5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexeen-1-on

138164-12-2

2

2

 

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3- yl-cyclohex-2-een-1-on

94723-86-1

1B

   

C

       

cadmium, zowel gestabiliseerd als pyrofoor

7440-43-9

2

2

x

cadmiumverbindingen, behalve de hieronder genoemde

--

2

2

x

cadmiumchloride

10108-64-2

1B

1B

x

cadmiumfluoride

7790-79-6

1B

1B

x

cadmiumsulfaat

10124-36-4

1B

1B

 

mengsel van: calciumsalicylaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd); gezwavelde calciumfenaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd)

--

2

   

carbendazim/methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

10605-21-7

1B

1B

 

carbetamide (ISO) / (R)-1-(ethylcarbamoyl) ethyl carbanilaat; (2R)-1- (ethylamino)-1-oxopropaan-2-yl phenylcarbamaat

16118-49-3

 

1B

 

chinolin-8-ol / 8-hydroxychinoline

148-24-3

 

1B

 

chinomethionaat/6-methyl-1,3-dithiolo- (4,5-b)chinoxaline-2-on

2439-01-2

2

   

2-chlooraceetamide

79-07-2

2

   

chlooramfenicol

56-75-7

 

1B

 

chlorofacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl)acetyl}-1H-in-dan-1,3(2H)-dion

3691-35-8

 

1B

 

6-(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)- 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan/ etacelasil

37894-46-5

 

1B

 

2-chloor-6-fluorfenol

2040-90-6

2

   

chloroform

67-66-3

 

2

 

5-chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

17630-75-0

2

   

1-(4-chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-tria- zool-1-ylmethyl)-3-pentanol / tebuconazool

107534-96-3

 

2

 

4-[(3-chloorfenyl)(1H-imidazol-1- yl)methyl]-1,2-benzeendiaminedihydrochloride

159939-85-2

2

   

chloorpromazine

50-53-3

1B

1B

 

chloortoluron/3-(3-chloor-p-tolyl)-1,1- dimethylurea

15545-48-9

 

2

 

cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

51229-78-8

 

2

 

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

3724-43-4

 

1B

 

chroom (VI) en -verbindingen

--

2

1B

 

ammoniumchromaat

7788-98-8

1B

1B

x

ammoniumdichromaat

7789-09-5

1B

1B

x

calciumchromaat

13765-19-0

1B

1B

x

chlorofeen / chloropheen / 2-benzyl-4-chloorphenol

120-32-1

2

   

chroomtrioxide

1333-82-0

1B

1B

x

chroomzuur

7738-94-5

1B

1B

x

dichroom tris(chromaat)

24613-89-6

1B

1B

x

kaliumdichromaat

7778-50-9

1B

1B

x

natriumdichromaat anhydride

10588-01-9

1B

1B

x

natriumdichromaatdihydraat

7789-12-0

1B

1B

 

natriumchromaat

7775-11-3

1B

1B

x

C.I. direct black 38

1937-37-7

 

2

 

C.I. direct blue 6

2602-46-2

 

2

 

C.I. direct red 28

573-58-0

 

2

 

C.I. Pigment Red 104 / Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood

12656-85-8

2

1A

 

C.I. Pigment Yellow 34 / loodsulfochromaat yellow, C.I. 77603

1344-37-2

2

1A

 

cortison; 17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione

53-06-5

 

1B

 

cumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine

5836-29-3

 

1B

 

cyaanamide / carbanonitril

420-04-2

2

2

 

cyclohexanol

108-93-0

2

   

cycloheximide

66-81-9

 

1B

 

cyclohexylamine

108-91-8

2

   

trans-4-cyclohexyl-L-prolinemonohydrochloride

90657-55-9

2

   

1-cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro- 4-oxochinoline-3-carbonzuur

93107-30-3

2

   

cycloxydim; 2-(N- ethoxybutanimidoyl)-3- hydroxy-5-(tetrahydro- 2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one

101205-02-1

 

2

 

cymoxanil; 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2- (methoxyimino)acetamide

57966-95-7

2

2

 

cyproconazool

94361-06-5

 

1B

 

Cytarabine

147-94-4

 

1B

 

D

       

2,4-diaminotolueen / 4-methyl-m-fenyleendiamine/ 2,4-DAT

95-80-7

2

   

diammonium-1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyfenylazo)-2,5-dimethoxyfenylazo)-7-amino-3-naftaleensulfonaat

--

2

   

diammoniumnikkelbis(sulfaat)

15699-18-0

2

1B

x

dexamethason

50-02-2

 

1B

 

1,2-dibroom-3-chloorpropaan

96-12-8

1A

   

2,3-dibroom-1-propanol

96-13-9

2

   

dibutylftalaat/DBP

84-74-2

2

1B

 

dibutyltindichloride/DBTC

683-18-1

1B

1B

 

dibutyltin dilauraat / dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannaan

77-58-7

1B

1B

 

dibutyltinwaterstofboraat

75113-37-0

1B

1B

 

dicyclohexyl fthalaat

84-61-7

 

1B

 

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat

70225-14-8

 

1B

x

1,2-diethoxyethaan

629-14-1

2

1B

 

di(2-ethylhexyl)ftalaat/DEHP/bis(2-ethyl-hexyl)ftalaat

117-81-7

1B

1B

 

difenacum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine

56073-07-5

 

1B

 

difenylether, octabroomderivaat

32536-52-0

2

1B

 

difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide

75980-60-8

2

   

1,3-difenylguanidine

102-06-7

2

   

difethialon (ISO); 3-[3-(4’-broombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydronaftaleen-1-yl}-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

104653-34-1

 

1B

 

dihexyl fthalaat

84-75-3

1B

1B

 

N,N’-dihexadecyl-N,N’-bis(2-hydroxyethyl)­propaandiamide

149591-38-8

2

   

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)ethoxy]methyl]- 6-oxo-1H- purin-2-yl]acetamide

84245-12-5

1B

1B

 

(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-carbonzuur

79815-20-6

2

   

diisobutylftalaat

84-69-5

2

1B

 

1,2-dimethoxyethaan/ethylglycoldimethyl-ether/EGDME

110-71-4

1B

1B

 

N,N-dimethylaceetamide

127-19-5

 

1B

 

mengsel van: dinatrium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat

--

 

1B

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino) ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

82413-20-5

1B

   

N,N-(dimethylamino) thioaceetamidehydrochloride

27366-72-9

 

1B

 

dimethylformamide

68-12-2

 

1B

 

dimethyltin dichloride

753-73-1

 

2

 

Dimoxystrobin (ISO) (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide

149961-52-4

 

2

 

dinatrium octaboraat, watervrij

12008-41-2

1B

1B

 

dinatrium octaboraat, tetrahydraat

12280-03-4

1B

1B

 

dinatriumtetraboraat, watervrij/boorzuur, dinatriumzout

1330-43-4

1B

1B

 

dinatriumtetraboraat decahydraat/borax decahydraat

1303-96-4

1B

1B

 

dinatriumtetraboraat pentahydraat/borax pentahydraat

12179-04-3

1B

1B

 

2,3-dinitrotolueen

602-01-7

2

   

2,4-dinitrotolueen / dinitrotolueen, technisch

121-14-2

2

   

2,5-dinitrotolueen

619-15-8

2

   

2,6-dinitrotolueen

606-20-2

2

   

3,4-dinitrotolueen

610-39-9

2

   

3,5-dinitrotolueen

618-85-9

2

   

dinitrotolueen

25321-14-6

2

   

dinocap

39300-45-3

 

1B

 

dinoseb-zouten en -esters

--

2

1B

 

dinoseb

88-85-7

2

1B

 

dinoterb-zouten en -esters

--

 

1B

 

dinoterb

1420-07-1

 

1B

 

dodemorf(ISO); 4-cyclododecyl-2,6- dimethylmorpholine

1593-77-7

 

2

 

dodemorfacetaat; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat

31717-87-0

 

2

 

E

       

epoxiconazool / (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-tria-1-zyl)methyloxiraan

133855-98-8

2

1B

 

2,3-epoxy-1-propanol / glycidol/oxiraanmethanol

556-52-5

1B

   

R-2,3-epoxy-1-propanol

57044-25-4

1B

   

2,3-epoxypropylmethacrylaat / glycidylmethacrylaat

106-91-2

1B

   

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride / glycidyltrimethylammoniumchloride

3033-77-0

2

   

cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetal)estra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

5571-36-8

1B

   

ethanol / ethylalcohol

64-17-5

1A

1A

x

O,O’-(ethenylmethylsilyleen)di[(4-methyl-pentan-2-on)oxim]

156145-66-3

2

   

2-ethoxyethanol/EGEE

110-80-5

1B

1B

 

2-ethoxyethylacetaat/EGEEA

111-15-9

1B

1B

 

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

105024-66-6

1B

   

ethyleenoxide

75-21-8

1B

   

ethyleenthioureum/ETU

96-45-7

 

1B

 

2-ethylhexaanzuur

149-57-5

 

2

 

2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat

7425-14-1

 

2

 

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel

84852-39-1

2

1B

x

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

85508-45-8

2

1B

x

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

85135-77-9

2

1B

x

2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- tintetradecanoaat /MMT

57583-34-3

 

2

 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

57583-35-4

 

2

 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-tintetradecanoaat/ dioctyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetaat

15571-58-1

 

1B

 

2-ethylhexyl-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenylmethylthioacetaat

80387-97-9

 

1B

 

ethylmethaansulfonaat / EMS

62-50-0

1B

2

 

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

1B

   

N-ethyl-2-pyrrolidone

2687-91-4

 

1B

 

etofenprox; 2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

80844-07-1

   

x

F

       

fenarimol/2,4’-dichloor-α(pyrimidyl)-benzhydrylalcohol

60168-88-9

2

2

x

fenol, dodecyl-, vertakt;

121158-58-5

1B

   

fenol, 2-dodecyl-, vertakt;

 

1B

   

fenol, 3-dodecyl-, vertakt;

 

1B

   

fenol, 4-dodecyl-, vertakt

210555-94-5

1B

   

fenol, (tetrapropenyl)- derivaten

74499-35-7

1B

   

fenolftaleïne

77-09-8

2

   

fenpropimorf

67564-91-4

 

2

 

fentinacetaat/trifenyltinacetaat

900-95-8

 

2

 

fentinhydroxide/trifenyltinhydroxide

76-87-9

 

2

 

(R)-α-fenylethylammonium-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat

25383-07-7

2

   

trans-4-fenyl-L-proline

96314-26-0

2

   

4,4'-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol

13595-25-0

2

   

fenytoïne

57-41-0

 

1B

 

flocumafen, reactiemassa van cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine en trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)cumarine

90035-08-8

 

1B

 

fluazifopbutyl/butyl-2-[4-(5-trifluormethyl)-2- pyridyloxy)fenoxy]propionaat

69806-50-4

 

1B

 

fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat

79241-46-6

 

2

 

fluazinam; 3- chloro-N-[3-chloro-2,6- dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl) pyridin-2-amine

79622-59-6

 

2

 

flufenoxuron / 1-(4-(2-chloor-α,α,α-p-trifluortolyloxy)-2-fluorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzolyl)ureum

101463-69-8

   

x

flumioxazin/N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-propynyl-2H-1,4-benzoxazinyl)-1-cyclo-hexeen-1,2-dicarboxamide

103361-09-7

 

1B

 

N-fluoreen-2-ylaceetamide

53-96-3

   

x

flusilazool/bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan

85509-19-9

 

1B

 

formamide

75-12-7

 

1B

 

fosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H- isoïndool-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat; O,O-dimethyl-S-ftaalimidomethyldithiofosfaat.

732-11-6

2

   

G

       

gallium arsenide

1303-00-0

1B

   

glufosinaat ammonium (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

77182-82-2

1B

2

 

H

       

halothaan

151-67-7

2

   

n-hexaan

110-54-3

2

   

hexachloorbenzeen

118-74-1

1B

1B

x

hexachlorofeen

70-30-4

 

2

 

hexabromocyclododecaan

25637-99-4

 

2

x

1,2,5,6,9,10- hexabromocyclododecaan

3194-55-6

 

2

x

2-hexanon/methylbutylketon

591-78-6

2

   

2-[2-hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on

--

 

1B

 

2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol

99610-72-7

2

1B

 

hydroxyureum

127-07-1

1B

1B

 

I

       

ifosfamide; N,3-bis(2-chloroethyl)-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide

3778-73-2

1B

1B

 

imidazool

288-32-4

 

1B

 

indium arsenide

1303-11-3

2

   

indium fosfide

22398-80-7

2

   

(oplosbare-) indium (3+) zouten

--

 

1B

 

ioxynil/4-hydroxy-3,5-dijodiumbenzonitril en zouten

1689-83-4

 

2

 

ioxyniloctanoaat/4-cyano-2,6-dijodium-fenyloctanoaat

3861-47-0

 

2

 

4,4’-isobutylethylideendifenol

6807-17-6

1B

   

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel

84852-36-8

2

1B

x

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

85166-19-4

2

1B

x

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel

85508-46-9

2

1B

x

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

85551-28-6

2

1B

x

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel

84852-35-7

2

1B

x

isopropylmethaansulfonaat/IPMS

926-06-7

2

2

 

isoxaflutol/5-cyclopropyl-1,2-oxazyl-α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

 

2

 

K

       

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazol-5-olate; [bevat ≥ 0,5% N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)]

183196-57-8

 

1B

 

kaliumperfluoroctaansulfonaat; kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat

2795-39-3

 

1B

x

kaliumpermanganaat

7722-64-7

 

2

 

ketoconazool; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazin-1-yl]ethanon

65277-42-1

1B

   

kobaltacetaat

71-48-7

1B

   

kobaltcarbonaat

513-79-1

1B

   

kobaltdichloride

7646-79-9

1B

   

kobaltnitraat

10141-05-6

1B

   

kobaltsulfaat

10124-43-3

1B

   

koolmonoxide

630-08-0

 

1A

 

kopernikkelzout van mierezuur

68134-59-8

2

1B

x

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper

94551-87-8

2

1A

 

kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat

92129-57-2

2

1B

x

kwik, metallisch

7439-97-6

 

1B

 

kwik, methyl-

22967-92-6

 

1A

x

kwikdichloride, kwik(II)chloride

7487-94-7

2

   

L

       

lachgas

10024-97-2

2

2

 

lindaan / γ-HCH of γ-BHC;

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexaan

58-89-9

   

x

linuron/3-(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylurea

330-55-2

2

1B

 

lithiumcarbonaat

554-13-2

2

1A

x

lithiumchloride

7447-41-8

2

1A

x

lithiumoperfluoroctaansulfonaat; lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat

29457-72-5

 

1B

x

lood, metallisch

7439-92-1

1A

1A

x

loodverbindingen, alle

--

2

1A

 

loodchromaat

7758-97-6

2

1A

 

loodnikkelzout van kiezelzuur

68130-19-8

2

1A

x

M

       

malachietgroen, hydrochloride

569-64-2

 

2

 

malachietgroen, oxalaat

18015-76-4

 

2

 

mancozeb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)complex met zinkzout

8018-01-7

 

2

 

maneb (ISO); mangaanethyleen bis(dithiocarbamaat)(polymeer)

12427-38-2

 

2

 

mangaan en -verbindingen

7439-96-5

2

2

 

4-mesyl-2-nitrotolueen

1671-49-4

2

   

metconazool (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

125116-23-6

 

2

 

methotrexaat

59-05-2

2

1A

 

methoxyazijnzuur

625-45-6

1B

1B

 

methoxyethanol/EGME

109-86-4

1B

1B

 

2-(2-methoxyethoxy)ethanol/DEGME

111-77-3

 

1B

 

methoxyethylacetaat/EGMEA

110-49-6

1B

1B

 

7-methoxy-6-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on; [bevat ≥ 0,5% formamide (EC No 200-842-0)]

199327-61-2

 

1B

 

2-methoxypropanol

1589-47-5

 

1B

 

2-methoxypropylacetaat

70657-70-4

 

1B

 

methylazoxymethylacetaat

592-62-1

 

1B

 

2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on

71868-10-5

1B

1B

 

N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

 

1B

 

N-methylaceetamide

79-16-3

 

1B

 

methylchloride

74-87-3

1B

   

3-methylcholantreen; 1,2-dihydro-3-methy-benz[j]aceanthrylene

56-49-5

2

1B

x

N-methylformamide

123-39-7

 

1B

 

methylisocyanaat

624-83-9

 

2

 

2-methyl-5-tert-butylthiofenol

--

 

2

 

mirex

2385-85-5

2

2

x

molinaat

2212-67-1

2

   

molybdaat verbindingen

 

2

   

mononatriumzout van perboorzuur trihydraat

13517-20-9

2

1B

 

myclobutanil

88671-89-0

 

2

 

N

       

natrium nonadecafluordecanoaat

3830-45-3

2

1B

x

natriumperboraat

15120-21-5

2

1B

 

natriumperoxometaboraat

7632-04-4

2

1B

 

natriumzout van orthoboorzuur

13840-56-7

1B

1B

 

natriumzout van perboorzuur

11138-47-9

2

1B

 

natriumzout van perboorzuur monohydraat

12040-72-1

2

1B

 

natriumzout van perboorzuur monohydraat

10332-33-9

2

1B

 

natriumzout van perboorzuur tetrahydraat

37244-98-7

2

1B

 

natriumzout van perboorzuur tetrahydraat

10486-00-7

2

1B

 

nikkel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2)

52625-25-9

2

1B

x

nikkelacetaat

14998-37-9

2

1B

x

nikkel(II)acetaat tetrahydraat

6018-89-9

2

1B

x

nikkelbenzoaat

553-71-9

2

1B

x

nikkelbis(2-ethylhexanoaat)

4454-16-4

2

1B

x

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

3906-55-6

2

1B

x

nikkelbis(benzeensulfonaat)

39819-65-3

2

1B

x

nikkelbis(isononanoaat)

84852-37-9

2

1B

x

nikkelbis(sulfamidaat / nikkelsulfamaat

13770-89-3

2

1B

x

nikkelbis(tetrafluorboraat)

14708-14-6

2

1B

x

nikkelcarbonaat (nikkel 2+ zout)

3333-67-3

2

1B

x

nikkelcarbonaat

16337-84-1

2

1B

x

nikkelcarbonaathydroxide

65405-96-1

2

1B

x

nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)

12607-70-4

2

1B

x

nikkeldiacetaat

373-02-4

2

1B

x

nikkeldibromaat

14550-87-9

2

1B

x

nikkeldibromide

13462-88-9

2

1B

x

nikkeldichloraat

67952-43-6

2

1B

x

nikkeldichloride

7718-54-9

2

1B

x

nikkeldichromaat

15586-38-6

2

1B

x

nikkeldifluoride

10028-18-9

2

1B

x

nikkeldiformaat

3349-06-2

2

1B

x

nikkeldihydroxide

12054-48-7

2

1B

x

nikkeldijodide

13462-90-3

2

1B

x

nikkeldikaliumbis(sulfaat)

13842-46-1

2

1B

x

nikkeldilactaat

16039-61-5

2

1B

x

nikkeldinitraat

13138-45-9

2

1B

x

nikkeldiperchloraat

13637-71-3

2

1B

x

nikkeldithiocyanaat

13689-92-4

2

1B

x

nikkelhexafluorsilicaat

26043-11-8

2

1B

x

nikkelhydroxide

11113-74-9

2

1B

x

nikkel(II)isodecanoaat

85508-43-6

2

1B

x

nikkelisooctanoaat

27637-46-3

2

1B

x

nikkel(II)isooctanoaat

29317-63-3

2

1B

x

nikkelkaliumfluoride

11132-10-8

2

1B

x

nikkel(II)neononanoaat

93920-10-6

2

1B

x

nikkelneoundecanoaat

93920-09-3

2

1B

x

nikkelnitraat

14216-75-2

2

1B

x

nikkel(II)octanoaat

4995-91-9

2

1B

x

nikkelpalmitaat

13654-40-5

2

1B

x

nikkel(II)propanoaat

3349-08-4

2

1B

x

nikkelselenaat

15060-62-5

2

1B

x

nikkel(II)stearaat / nikkel(II)octadecanoaat

2223-95-2

2

1B

x

nikkelsulfaat

7786-81-4

2

1B

x

nikkel(II)trifluoracetaat

16083-14-0

2

1B

x

nikkel(II)waterstofcitraat

18721-51-2

2

1B

x

nikkelzout van citroenzuur

22605-92-1

2

1B

x

nikkelzout van dimethylhexaanzuur

93983-68-7

2

1B

x

nikkelzout van 2-ethylhexaanzuur

7580-31-6

2

1B

x

nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat

71720-48-4

2

1B

x

nikkelzout van mierezuur

15843-02-4

2

1B

x

nikkel(II)zout van 2,7-naftaleendisulfonzuur

72319-19-8

2

1B

x

nikkelzout van neodecaanzuur

51818-56-5

2

1B

x

nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren

84776-45-4

2

1B

x

nikkelzouten van vertakte C6-19 vetzuren

91697-41-5

2

1B

x

nitrobenzeen

98-95-3

1B

   

nitrofen / 2,4-dichloor-4'-nitrodifenylether

1836-75-5

 

1B

 

2-nitrotolueen

88-72-2

2

   

nonadecafluordecaanzuur

335-76-2

2

1B

X

nonylfenol

25154-52-3

2

2

 

4-nonylfenol, vertakt

84852-15-3

2

2

 

O

       

octamethylcyclotetrasiloxaan

556-67-2

2

   

oxadiargyl/3-[2,4-dichloor-5-(2-propynyl-oxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on/5-tert-butyl-3-[2,4-di-chloor-5-(2-propynyloxy)fenyl]1,3,4-oxa-diazool-2(3H)-on

39807-15-3

 

2

 

3-oxoandrost-4-een-17-β-carbonzuur

302-97-6

2

   

4,4’-oxydianiline en zouten / 4,4- diaminodifenylether/ 4,4'DDE

101-80-4

2

   

P

       

pek, koolteer

65996-93-2

1B

1B

 

penconazole; 1- [2-(2,4-dichlorophenyl) pentyl]-1H-1,2,4-triazole

66246-88-6

 

2

 

penicillamine; 3-mercapto-D-vaniline

52-67-5

 

1B

 

perfluoroctaanzuur

335-67-1

 

1B

x

perfluoroctaansulfonzuurheptadecafluoroctaansulfonaat

1763-23-1

 

1B

x

perfluorononaan-1 zuur

375-95-1

2

1B

x

perfluorononaan-1 zuur, natriumzouten

21049-39-8

2

1B

x

perfluorononaan-1 zuur, ammoniumzouten

4149-60-4

2

1B

x

pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diëthyl-4-methylfenyl)- 7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H- pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-9-yl-2,2-dimethylpropionaat

243973-20-8

 

2

 

piperazine

110-85-0

2

2

 

piperazinedihydrochloride

142-64-3

2

2

 

piperazinefosfaat

1951-97-9

2

2

 

piperazinehydrochloride

6094-40-2

2

2

 

3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazoolhydrochloride

87691-88-1

2

   

phoxim (ISO); α-(diethoxyfosfinothioylimino) fenylacetonitril

14816-18-3

2

   

profoxidim (ISO) 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chloorfenoxy)propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-een-1-on

139001-49-3

 

2

 

propiconazool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4- triazool

60207-90-1

 

1B

 

propyleenthioureum

2122-19-2

 

2

 

Q

       

quizalofop-P-tefuryl (ISO); (±)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4- (6-chloorchinoxaline-2-yloxy)- fenyloxy]propionaat

200509-41-7

2

2

 

R

       

ribavirine / 1-β-D-ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazool-3-carboxamide /

1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazool-3-

carboxamide

36791-04-5

 

2

 

S

       

salicylzuur

69-72-7

 

2

 

seleen en -verbindingen

7782-49-2

   

x

spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichloorfenyl)-2-oxo-1- oxaspiro[4.5]dec-3-een-4-yl- 2,2-dimethylbutyraat

148477-71-8

2

   

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3- (2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec- 3-en-4-yl ethyl carbonaat

203313-25-1

2

2

 

Spiroxamine (ISO) 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl (ethyl)(propyl)amine

118134-30-8

 

2

 

styreen

100-42-5

 

2

 

sulcotrion / 2-[2-chloor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexaan-1,3-dion

99105-77-8

 

2

 

T

       

tellurium

13494-80-9

 

1B

 

tembotrion (ISO); 2-{2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexaan-1,3-dion

335104-84-2

 

2

 

tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloorallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-een-1-on

149979-41-9

2

2

 

4-tert-butylbenzoëzuur

98-73-7

1B

   

4-tert-butylfenol

98-54-4

2

   

tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat

12267-73-1

1B

1B

 

tetracarbonylnikkel

13463-39-3

 

1B

 

5,6,12,13-tetrachloorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinoline-1,3,8,10-(2H,9H)-tetron

115662-06-1

2

   

tetrachloorethyleen/PER

127-18-4

 

2

 

α,α,α,4-tetrachloortolueen / p-chloorbenzotrichloride

5216-25-1

2

   

tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on; dimethylpropyleenureum

7226-23-5

2

   

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

97-99-4

2

1B

 

tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat

119738-06-6

2

1B

 

tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde

61571-06-0

 

1B

 

theofylline; 1,3-dimethylxanthine

58-55-9

 

1B

 

thiacloprid (ISO) / (Z)-3-(6-chloor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2- ylideencyaanamide / {(2Z)-3-[(6-chloorpyridin- 3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyaanamide

111988-49-9

1B

1B

 

thioureum/thiocarbamide

62-56-6

 

2

 

tolueen

108-88-3

 

2

 

triamcinolon; 9α-fluoro-16α-hydroxyprednisolone

124-94-7

 

1B

 

triamcinolonacetonide; 9α-fluoro-16α,17-isopropylidenedioxyprednisolone

76-25-5

 

1B

 

triadimenol (ISO) / (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chloorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool- 1-yl)butaan-2-ol / α-tert-butyl-β-(4-chloorfenoxy)-1H-1,2,4-triazool-1-ethanol

55219-65-3

1B

1B

x

triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimethoxyfenylazo]benzoaat

221354-37-6

2

   

mengsel van: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftaleensulfonaat; diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaftalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoaat

--

2

   

1,2,4-triazool

288-88-0

 

2

 

tributyltin verbindingen

-

1B

1B

 

trichloorazijnzuur/TCA

76-03-9

 

1B

 

trichloorethyleen / trichlooretheen

79-01-6

 

1B

 

trichloormethyltin/MMT

993-16-8

 

2

 

1,2,3-trichloorpropaan

96-18-4

1B

   

tridemorf/2,6-dimethyl-4-tridecylmorfoline

24602-86-6

 

1B

 

triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chloor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1- (1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyethanimine

68694-11-1

 

1B

 

1,3,5-trioxaan/trioxymethyleen

110-88-3

 

2

 

tris(2-chloorethyl)fosfaat

115-96-8

1B

   

mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion / mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1- poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

--

 

1B

 

trixylyl fosfaat

25155-23-1

1B

   

U

       

Uranium en uraniumverbindingen1

   

2

 

V

       

valinamide

20108-78-5

2

   

vanadiumpentoxide

1314-62-1

 

2

 

vinclozolin/N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dion

50471-44-8

1B

1B

 

1-vinylimidazool

1072-63-5

 

1B

 

W

       

warfarine

81-81-2

 

1A

 

warfarine S-isomeer

5543-57-7

 

1A

 

warfarine R-isomeer

5543-58-8

 

1A

 

X

       

xyleen

1330-20-7

 

2

 

Z

       

zilver zink zeoliet (Zeoliet, Linde type A structuur, oppervlakte gemodificeerd met zilver en zink ionen met gehalten Ag2+ 0.5% – 6%, Zn2+ 5% – 16% en mogelijk met phosphor, NH4 +, Mg2+ en/of Ca2+ elk met gehalten < 3%

130328-20-0

 

2

 

zwavelkoolstof

75-15-0

2

2

 

* de hier genoemde categorieën 1A, 1B en 2 voor stoffen giftig voor de voortplanting zijn de indelingscatagorieën volgens de criteria zoals opgenomen in de bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

** de hier met een x gekenmerkte stoffen zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn via de borstvoeding (H362) volgens de criteria zoals opgenomen in de bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

1 met uitzondering van radioactieve stoffen die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren vallen.

Er zijn geen stoffen toegevoegd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2019, nr. 37266

Naar boven