Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2019, 64266Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Prof. ten Doeschatestraat

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Prof. ten Doesschatestraat 199A’ met nummer [NL.IMRO.0396.BPdemaere2019-OW01] met ingang van 25 november 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in de hal van het gemeentehuis en op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 14 woningen aan de Prof. ten Doesschatestraat 199a mogelijk.

 

Crisis en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Zienswijze kenbaar maken

Iedereen kan gedurende de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. U moet uw zienswijze richten aan de raad, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.

Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Maak hiervoor een afspraak met team , via 140251.

Om overschrijding van de termijn te voorkomen is het nadrukkelijke verzoek om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.