Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 64120Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Oppenhuizen, Nije Dyk 2a het realiseren van een zonnepark in strijd met het bestemmingsplan

Logo Súdwest-Fryslân

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo:

 

Oppenhuizen, Nije Dyk 2a UV20170390 het realiseren van een zonnepark in strijd met het bestemmingsplan (datum verzending brief / besluit 15-11-2019)

Inzage

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 november 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

U kunt de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing als pdf-bestand downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Om uw beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u zienswijzen hebben ingediend en reageren binnen voornoemde termijn.

 

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

uw naam en adres

de datum

het besluit waartegen u in beroep gaat

de redenen waarom u in beroep gaat

uw handtekening

 

Stuur uw brief naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGEN

 

U kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

 

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.