Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2019, kenmerk 1260279-170430-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de indexering van de pleegvergoedingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 5.3, tweede lid, van de Jeugdwet;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 1 van de Regeling Jeugdwet komt te luiden:

BIJLAGE 1. BEHORENDE BIJ PARAGRAAF 5 VAN DE REGELING JEUGDWET

Basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding

 • a. Basisbedrag, bedoeld in artikel 5.1, per leeftijdscategorie, per pleegkind

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand

  Bedrag per dag

  0 t/m 8 jaar

  € 575,00

  € 18,89

  9 t/m 11 jaar

  € 582,00

  € 19,15

  12 t/m 15 jaar

  € 634,00

  € 20,85

  16 t/m 17 jaar

  € 700,00

  € 23,02

  18 jaar en ouder

  € 707,00

  € 23,26

 • b. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid

  De in artikel 5.2, eerste lid, bedoelde toeslag bedraagt € 3,77 per dag.

 • c. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid

  De in artikel 5.2, tweede lid, bedoelde toeslag bedraagt ten hoogste € 3,77 per dag.

 • d. Indexering, bedoeld in artikel 5.4

  Bij de aanvang van ieder kalenderjaar worden het basisbedrag en de in artikel 5.2 bedoelde toeslagen geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de door het Centraal bureau voor de statistiek bekendgemaakte consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’, over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

De basisbedragen voor de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding worden ieder jaar vooraf verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals deze gepubliceerd zijn in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2020 bedraagt dat verschil 2,5% (juli 2019 ten opzichte van juli 2018). Dat betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding voor de pleegouders over het jaar 2020 worden verhoogd met een percentage van 2,5.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven