Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 63972Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Westerpark West Kavel X en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 7 november 2019, het bestemmingsplan Westerpark West Kavel X vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan Westerpark West Kavel X wordt globaal begrensd door het Westerpark in het oosten en de Haarlemmervaart in het zuiden. Ten westen liggen de voormalige ING-kantoren aan de Haarlemmerweg 506-520 die worden getransformeerd naar woningen. Ten noorden liggen het Brettenpad en de volkstuinverenigingen “Sloterdijkermeer” en “Nut en Genoegen”.

Het bestemmingsplan beoogt het bebouwen van het parkeerterrein Kavel X juridisch-planologisch niet langer mogelijk te maken. Daartoe krijgt de kavel de bestemming ‘Groen’. Voor de aanwezige waterkering is een dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' opgenomen. De kavel mag tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2021, worden gebruikt als parkeerterrein ten behoeve van de nog te realiseren woningen aan de Haarlemmerweg 508 (project Voortuinen).

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Westerpark West Kavel X en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met bijbehorende stukken ter inzage met ingang van 21 november 2019, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, bij het Stadsloket stadsdeelkantoor West , Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00-18.00 uur. Op donderdag is het Stadsloket van 08.00-20.00 uur open.

Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleeg-baar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0363.E1806BPGST-VG01. Het plan is raadpleegbaar via : http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1806BPGST-VG01

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 22 november 2019, gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Amsterdam, 20 november 2019

burgemeester en wethouders,

Femke Halsema

burgemeester

Peter Teesink

secretaris