Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 63956Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Nijemirdum - Hoitebuorren 2 en 11

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 22 november 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum - Hoitebuorren 2 en 11 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen Hoitebuorren 2 en 11 in Nijemirdum.

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij het woonperceel Hoitebuorren 2 in zijn geheel wordt verplaatst en het agrarische bouwvlak op het perceel Hoitebuorren 11 wordt verschoven.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1) (dit servicepunt is van 18 november tot 14 december gesloten in verband met verbouwing)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over dit ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op deze site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPNIM19HOITEBRN211-ON01.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum - Hoitebuorren 2 en 11

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 20 november 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren