Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 63863VergunningenVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Rijksstraatweg 6 Nieuwersluis (Vijverhof), Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 de verleende omgevingsvergunning voor Rijksstraatweg 6 Nieuwersluis ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten: het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo) en het veranderen van een rijksmonument (art. 2.1 lid 1.f Wabo). De aanvraag voorziet in het uitvoeren van diverse (bouw)werkzaamheden aan de buitenplaats Vijverhof op de adressen Rijksstraatweg 6a-a, 6a-b, 6a-c en 6a-d in Nieuwersluis.

Inzien

De verleende omgevingsvergunning (dossiernummer 180573) is vanaf 22 november 2019 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD.