Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 63779Overig

Mededeling inzake de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt inzake een codewijziging in het kader van implementatie van de Europese Ermergency and Restoration Verordening (ER Verordening)

Zaaknummer: ACM/18/034674

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) legt vanaf vandaag het ontwerpbesluit voor een wijziging van de Netcode elektriciteit ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/2196 (hierna: ER Verordening) ter inzage. Dit ontwerpbesluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ter uitvoering van de ER Verordening tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet.

  • 2. Meer specifiek ziet dit ontwerpbesluit op de toevoeging van bepalingen in de Netcode elektriciteit met betrekking tot bescherm -en hersteldiensten, de daarvoor relevante netgebruikers en de door die netgebruikers toe te passen technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast zijn er voorwaarden opgenomen voor de hersteldienst “blackstart voorziening”, zijn er uitgangspunten opgenomen voor de samenstelling van de lijst met significante netgebruikers met hoge prioriteit en zijn regels opgenomen voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten.

  • 3. Het ontwerpbesluit met bijbehorende bijlagen is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM: www.acm.nl. Tevens liggen deze stukken ter inzage op het kantoor bij de ACM.

  • 4. De ACM past de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze procedure kent geen bezwaarfase. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  • 5. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage voor een periode van zes weken. Deze periode start met ingang van de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is gepubliceerd. De ACM nodigt belanghebbenden uit om in deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 2 januari 2020.

  • 6. Schriftelijke zienswijzen moeten per post worden gestuurd aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht daarbij het bovengenoemde zaaknummer te vermelden.

    Wilt u een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit indienen of het ontwerpbesluit inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de Directie Energie van ACM, via e-mail secretariaat.DE@acm.nl, of telefoon 070-7222000.