Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 63732Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2019, 1606900-198083-VGP, houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling in verband met de tarieven voor de verificatie van de teer-, nicotine- en koolmonoxidemetingen en een technische wijziging

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3c, vierde lid, en 19, tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tabaks- en rookwarenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.3, eerste lid, wordt ‘NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005/C1:2007 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’ vervangen door ‘NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria’.

B

Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.208,92’ vervangen door ‘€ 2.582,47’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.421,77’ vervangen door ‘€ 2.978,63’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel A

Dit betreft een technische aanpassing. In artikel 2.3, eerste lid, werd verwezen naar een NEN norm die inmiddels is vervangen door een nieuwe NEN norm. Met deze wijziging wordt verwezen naar de juiste NEN norm. Overgangsrecht is niet nodig, omdat de nieuwe NEN norm in de praktijk direct geldt zodra deze norm gepubliceerd wordt.

Artikel I, onderdeel B

In artikel 2.4 wordt het retributiebedrag vastgesteld voor de verificaties van emissies van sigaretten en shagtabak. De retributie is gebaseerd op het profijtbeginsel omdat de verificatie noodzakelijk is om de producten op de markt te mogen brengen. In het eerste lid wordt de retributie voor sigaretten vastgesteld, in het tweede lid voor shagtabak. De verificatie van de metingen vindt eens in de drie jaar plaats. Dit betekent dat elk jaar een derde van de markt aan de beurt komt.

In 2017, 2018 en 2019 zijn de merkvarianten sigaretten en shagtabak die in Nederland in de handel waren, bemonsterd en zijn de emissies geverifieerd. Op basis van een inschatting hoeveel merkvarianten sigaretten en shagtabak in 2020, 2021 en 2022 bemonsterd zullen worden en op basis van de kosten die het RIVM en de NVWA daarbij zullen maken, zijn de retributiekosten aangepast.

Naar verwachting zullen in 2020, 2021 en 2022 minder merkvarianten in de handel zijn dan voor de periode 2017, 2018 en 2019. Redenen hiervoor zijn onder andere het verbod op sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma, waaronder mentholsigaretten. De kosten per verificatie stijgen, omdat de vaste kosten over minder producten worden verrekend. Tevens zijn de kostprijzen van het RIVM en de NVWA gestegen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Hierbij wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn. Deze uitzondering is mogelijk op grond van Ar 4.17, vijfde lid, onderdeel a (voor wat betreft artikel I, onderdeel B) en onderdeel c (voor wat betreft artikel I, onderdeel A).

Gevolgen voor uitvoering en handhaving

De NVWA heeft beoordeeld dat deze regeling uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De kennisnemingskosten zijn nihil.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis