Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2019, 63728Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Oudeschoot – Wolvegasterweg

Logo Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 21 november 2019, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Oudeschoot – Wolvegasterweg, met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 4 twee-onder-een kapwoningen en 5 vrijstaande woningen op de braakliggende locatie bekend staande als Brandenburg te Oudeschoot.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop “plannen zoeken”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op te roepen via het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.BPNWolvgasterwegOS-OW01) van het ontwerp-bestemmingsplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN, of kunnen worden gezonden naar inspraak@heerenveen.nl

Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Laura van der Bijl, telefoon 14 0513.