Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2019, 63697VergunningenVastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 7 november 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A op 24 september 2019 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

 

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Veenweg 41 in Oldebroek en het wijzigen van de bestemming van de percelen Zuiderzeestraatweg 378 en 378A in Oldebroek. Het bestemmingsplan voorziet in de uitruil van een bouwmogelijkheid tussen de percelen Veenweg 41 en Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Het plan omvat de sloop van aanwezige agrarische en niet-agrarische opstallen op de percelen Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A. Tevens voorziet het plan in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

 

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 50 decibel. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 50 decibel.

 

Inzagetermijn

Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het besluit Hogere waarde ligt ter inzage van woensdag 20 november 2019 tot en met dinsdag 31 december 2019. U kunt de stukken inzien op:

1. www.oldebroek.nl/bestemmingsplannen

2. het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek

 

Beroep bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van

burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de Hogere waarden treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

 

Het college van de gemeente Oldebroek, 19 november 2019.