Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 63546Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Kop Assumburgweg

Logo 's-Gravenhage

Het ontwerp-bestemmingsplan Kop Assumburgweg wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied ligt in het stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag direct naast station Moerwijk en wordt begrensd door de ventweg van de Erasmusweg, de ecologische zone langs de Assumburgweg en Rechterenstraat (in een punt lopend gebied).

Het doel van het bestemmingsplan Kop Assumburgweg is het bieden van een juridisch-planologisch kader om de herontwikkeling van circa 540 woningen en ongeveer 4.500 m² bruto vloeroppervlakte aan bedrijvigheid of commerciële ruimte, zoals horeca en/of ruimte ten behoeve van onderwijsfuncties en zorg mogelijk te maken op het terrein van de voormalige brandweerkazerne en het aangrenzende woonblok aan de Assumburgweg in Moerwijk Oost.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 5453. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op dinsdag 10 december 2019 van 18:00 uur tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Ds. D.A v.d. Boschschool, Erasmusweg 68, 2532 CR Den Haag.