Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2019, 63439VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT B19.002757

Logo Dronten

Aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen, locatie parkeerplein de Kievit, ter hoogte van de Kievit 22

 

INLEIDING

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

De gemeente Dronten zich al enige jaren sterk voor duurzaamheid. De gemeente mag zich zowel ‘Millenniumgemeente’ als ‘Fairtrade gemeente’ noemen.

Om de duurzaamheidsambities waar te maken, bereid de gemeente zich voor op een toename van elektrische auto’s. Daarvoor heeft de gemeente een onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor laadpalen. Deze worden overigens alleen geplaatst als de bewoners geen eigen oprit hebben waar ze hun elektrische auto op kunnen laden en de palen worden pas geplaatst als er verzoek is gekomen van een elektrische rijder.

 

Bij de parkeerplaatsen Kievit is een verzoek gekomen. Daarom worden hier twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd door middel van het plaatsen van bord E4, een onderbord met daarop “alléén opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB 504. Op deze manier wordt de mogelijkheid geboden om elektrische voertuigen op te laden.

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

 

 

 

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

1. twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen laadpaallocatie in te stellen op het parkeerplein bij de Kievit 22 te Dronten door middel van het plaatsen van E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met daarop de tekst: “alléén opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504;

 

2. de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk 2019-DRONTEN00009-BP-E van 21-10-2019;

 

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant en na plaatsing van de genoemde verkeersborden.

 

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij het Team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

 

 

 

 

Dronten, 12 november 2019

Namens het college van Dronten

M. Koning

Manager team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

 

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.