Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2019, 63429VerkeersbesluitenVerkeersbesluit B19.002760: instellen van een laad- en losplaats van goederen op Het Diep aan de zijde van De Helling nummer 9

Logo Dronten

INLEIDING

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

De Helling en De Noord in het centrum van Dronten zijn onlangs opnieuw ingericht. Als gevolg van deze herinrichting is het niet meer mogelijk om op De Helling te laden en te lossen. Om het laden en lossen t.b.v. de winkels in stadscentrum SuyderSee te faciliteren heeft de gemeente Dronten een laad- en losplaats gerealiseerd op Het Diep, aan de zijde van De Helling huisnummer 9 (thans is daar Domino’s Pizza gevestigd). De laad- en losplaats is zodanig geconstrueerd dat dit niet ten koste gaat van de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het parkeren op Het Diep. Met dit verkeersbesluit wordt deze laad- en losplaats geformaliseerd.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

 

 

 

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

1. een laad- en losplaats in te richten op Het Diep, aan de zijde van De Helling huisnummer 9, door het plaatsen van een bord model E7 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het plaatsen van een onderbord OB502;

 

2. de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk 20155-19-694-BP van 11-11-2019;

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant en na plaatsing van de genoemde verkeersborden.

 

Communicatie

Daarnaast kan het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken na datum bekendmaking Staatscourant ingezien worden bij het Team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

 

 

 

 

Dronten, 12 november 2019

Namens het college van Dronten

M. Koning

Manager team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. de afdeling Concerndiensten, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

 

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.