Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2019, 63427Ruimtelijke plannenVOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KLOOSTERLAAN 24, SINT AGATHA’

Logo Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterlaan 24, Sint Agatha’ ter inzage wordt gelegd. Deze bekendmaking is tevens een vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

 

Het plangebied is gelegen aan de Kloosterlaan 24 ten oosten van de kern van Sint Agatha (5435 XD) en omvat het klooster en de bijbehorende kloostertuin. Met voorliggend plan wordt een woonfunctie toegevoegd aan de huidige bestemming, zodat het toegestaan is om er ook als niet-kloosterling te wonen. De woningen worden in de bestaande bebouwing gerealiseerd. Het betreft maximaal 25 wooneenheden. Ook zal in de toekomstige situatie de functie als natuurpoort van het maasheggenlandschap meer worden benadrukt.

 

Voor deze woningbouwontwikkeling behoeft geen milieueffectrapportage te worden opgesteld.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vier weken ter inzage van woensdag 20 november 2019 tot en met 17 december 2019. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.BPKloosterlaan24-VO01.

 

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hozee, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460 300. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 19 november 2019

Burgemeester en wethouders van Cuijk