Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2019, 63401VerkeersbesluitenDiverse verkeersmaatregelen Alberdingk Thijmlaan

Logo Harderwijk

Corsa reg.nr.: GEN19h0007621 / h190099922

 

Burgemeester en wethouders van Harderwijk zijn op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

De directeur Domein Ruimte is namens burgemeester en wethouders van Harderwijk bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015, zoals is vastgesteld op 23 december 2014, onder nummer: 14.00821 met het recht tot het verlenen van ondermandaat.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Alberdingk Thijmlaan wordt opnieuw ingericht. De wegverharding is aan groot onderhoud toe. Gelijktijdig worden diverse verkeerssituaties gewijzigd. Dit heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Diverse locaties zijn als actielocatie opgenomen in het Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Harderwijk (vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016).

De Vondellaan en Alberdingk Thijmlaan zijn belangrijke wegen in de wijk Stadsdennen. De schakel Alberdingk Thijmlaan – Vondellaan (oostelijk deel) vormt de hoofdas van de wijk. Deze wegen zijn aangewezen als gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. In het najaar van 2019 wordt de Alberdingk Thijmlaan al opnieuw ingericht. Tevens staat de Vondellaan (wegvak Hoofdweg – Tesselschadelaan) op de planning om in het voorjaar van 2020 onderhouden te worden.

In samenwerking met verschillende betrokken bewoners van de Vondellaan en Alberdingk Thijmlaan, leden van de directie van de plaatselijke basisscholen, leden van het wijkplatform Stadsdennen en het Verkeersplatform (o.a. VVN, fietsersbond, rijschoolhouder en politie) is tot een inrichtingsontwerp gekomen. Tevens is in 2016 en 2018 verkeersonderzoek gedaan middels schouwingen, videoregistratie en enquêtes. De bevindingen zijn meegenomen in het ontwerpproces.

Primaire input vanuit bovenstaande is drieledig. Enerzijds de beperkte ruimte voor fietsverkeer in de huidige situatie, waardoor een gevoel van onveiligheid ontstaat. Tevens blijkt de voorrangssituatie op de huidige kruising Vondellaan/Alberdingk Thijmlaan en de oversteekbaarheid van beide wegen voor langzaam verkeer onderwerp van aandacht.

De Alberdingk Thijmlaan vormt de centrale as vanuit het hart van de wijk Stadsdennen naar de N302. De weg is aangeduid en wordt ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, conform het vigerende beleid. De Alberdingk Thijmlaan zal worden aangeduid als voorrangsweg. De noordelijke zijstraten worden voorzien van een inritconstructie. Deze geeft de voorrangsregeling ter plaatse aan en werkt tevens als snelheidsremmende maatregel bij het inrijden van de zijstraat.

Halverwege de straat kruisen de Couperuslaan en de Guido Gezellelaan de weg. Beide straten worden gebruikt als doorgaande fietsroute, veelal ook door schoolgaande kinderen en ouders vanwege de ligging van een viertal basisscholen in de omgeving. Om de oversteekbaarheid van de Alberdingk Thijmlaan te vergroten, wordt een middengeleider aangebracht. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers in twee fasen oversteken. De bestaande voetgangersoversteekplaats over de Alberdingk Thijmlaan nabij de Guido Gezellelaan blijft in stand, maar wel met middengeleider. Beide kruisingen worden verhoogd (dat wil zeggen: met verkeersplateau) aangelegd. Om extra attentiewaarde te geven aan de belangrijke oversteeksituaties ter plaatse wordt het verkeersplateau gebaseerd op een passeersnelheid van 30 kilometer per uur.

De rijbaan van de Alberdingk Thijmlaan wordt anders ingericht. In de nieuwe situatie worden de fietsstroken verbreed tot 2 meter breedte. Hierdoor wordt de rijbaan optisch versmald, wat een positief effect heeft op de rijsnelheid van het verkeer. Tevens wordt de rode strook aangeduid als fietsstrook. Daardoor is parkeren op de rode stroken niet langer toegestaan.

Op diverse plaatsen langs de Alberdingk Thijmlaan wordt de parkeersituatie verbeterd. Aan de noordzijde van de straat worden diverse parkeervakken herschikt, waardoor er enigszins meer parkeerruimte komt. Aan de zuidzijde van de straat, nabij de Hofdijkflat, wordt een extra parkeerstrook gerealiseerd.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om: B3 (voorrangskruispunt); B4 (voorrangskruispunt, zijweg links); B5 (voorrangskruispunt, zijweg rechts); B6 (Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en D2 (Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van Bijlage 1, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Daarnaast zijn de volgende tekens op de weg verkeersbesluitplichtig; het aanbrengen van fietsstroken (andere bestuurders dan fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken, artikel 10 RVV 1990), het aanbrengen van haaietanden op de weg (de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg, zie artikel 80 RVV).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de bepalingen van artikel 24 en 54 RVV 1990, is het aanbrengen van een in- of uitritconstructie ook besluitplichtig aangezien een dergelijke maatregel verboden in het leven roepen voor bestuurders van voertuigen. Bestuurders die een weg met een uitritconstructie verlaten moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Uit het oogpunt van:

het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; en

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het noodzakelijk om de voorgestelde maatregel(en) te nemen.

Artikel 24 van het BABW vereist dat er voor het nemen van het verkeersbesluit overleg wordt gepleegd met de gemandateerde verkeersadviseur van politie Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen, wordt besloten om:

 • 1.

  Een gebod in te stellen om de middengeleider ter hoogte van de kruisingen Alberdingk Thijmlaan/Guido Gezellelaan en Alberdingk Thijmlaan/Couperuslaan aan de rechterzijde te passeren en dit aan te duiden middels het plaatsen van verkeersborden model D2 van bijlage I van het RVV 1990.

 • 2.

  Fietsstroken aan te brengen op de Alberdingk Thijmlaan conform hetgeen bepaald in artikel 1 van het RVV 1990, en dit aan te duiden door het markeren van rode stroken en het aanbrengen van fietssymbolen op het wegdek.

 • 3.

  Het opheffen van de voorrangsregeling op de volgende kruisingen, middels het verwijderen van de verkeersborden model B3, B4, B5 en B6 van bijlage I van het RVV 1990 en de haaientanden op het wegdek:

  • 1.

   Kruising Alberdingk Thijmlaan / P.C. Boutenslaan

  • 2.

   Kruising Alberdingk Thijmlaan / Herman de Manstraat

  • 3.

   Kruising Alberdingk Thijmlaan / J.P. Heijelaan

 • 4.

  Het instellen van een voorrangsregeling op de volgende kruisingen, waarbij verkeer op de Alberdingk Thijmlaan voorrang geniet ten opzichte van het verkeer uit de zijstraten, en dit aan te duiden middels het aanbrengen van een inritconstructie:

  • 1.

   Kruising Alberdingk Thijmlaan/P.C. Boutenslaan

  • 2.

   Kruising Alberdingk Thijmlaan/Herman de Manstraat

  • 3.

   Kruising Alberdingk Thijmlaan/J.P. Heijelaan.

Harderwijk, 20 november 2019

Namens burgemeester en wethouders,

mevrouw M.M. Bijker

directeur Domein Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking op de elektronische Staatscourant van http://www.officielebekendmakingen.nl/ te sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk

p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie Postbus 1 3890 AA  ZEEWOLDE.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).