Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2019, 63138Ruimtelijke plannenTerinzagelegging Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 130a” in Zeeland

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad van Landerd op 24 oktober 2019 het bestemmingsplan “Kerkstraat 130a” in Zeeland heeft vastgesteld. Hieronder wordt aangegeven waar het plan over gaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Plan

Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van detailhandel naar wonen en tuin op de locatie Kerkstraat 130a te Zeeland.Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter visie gelegen. Er is 1 zienswijze gedurende deze periode ingediend.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan vanaf maandag 18 november 2019 tot en met maandag 30 december 2019 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan het volgende planidentificatienummer: IDN: NL.IMRO.1685.BPZee2019kerks130a-VG01 (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.1685.BPZee2019kerks130a-VG01)

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 30 december 2019 beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S. van der Burgt via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail stefanie.vanderburgt@landerd.nl.