Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2019, 6313Ruimtelijke plannenGemeente Amstelveen – Ontwerp Paraplubestemmingsplan Wonen

Logo Amstelveen

Z-19 / 0028 12

Ontwerp bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Wonen’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan Wonen” met de bijbehorende stukken. (IDN : NL.IMRO.0362.PP07-OW01).

Dit paraplubestemmingsplan is van toepassing op de gehele gemeente voor alle woningen. Er zijn regels opgesteld omtrent het onttrekken van (delen) van woonruimte voor woningdelen, vakantieverhuur en bed & breakfast. Ook zijn er regels opgesteld waarbij het niet is toegestaan om woningen te splitsen of samen te voegen.

Ter inzage

Het ontwerp paraplubestemmingsplan herziet gedeeltelijk digitale en analoge bestemmingsplannen. Het ontwerp paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken betreft het gehele Amstelveens grondgebied. Het ontwerp paraplubestemmingsplan ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 6 februari 2019 t/m 19 maart 2019.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

Digitaal

U kunt het ontwerp ‘paraplubestemmingsplan Wonen’ raadplegen op:

- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.PP07-OW01

- en op de gemeentelijke website via: http://ro0362.ropubliceer.nl

Papier

Het ontwerp paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp paraplubestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Een zienswijze moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. De naam en adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

d. De gronden van het bezwaar.

Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via http://ro0362.ropubliceer.nl.

Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.