Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortStaatscourant 2019, 63122Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Liefhoven’

Logo Montfoort

Burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat bovengenoemd voorontwerp- bestemmingsplan met ingang van 20 november 2019 voor iedereen ter inzage ligt in het kader van inspraak.

 

Voorontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Liefhoven’ voorziet in een planologische regeling voor de percelen gelegen tussen de M.A. Reinaldaweg (N204) en de Liefhovendijk. Dit perceel wordt in de Dorpsvisie Linschoten 2030 aangeduid als het Land van Cromwijk.

 

Doelstelling van dit bestemmingsplan is om, in vervolg op het eerdere voorbereidingsbesluit, de cultuurhistorische-landschappelijke kwaliteit van het gebied te beschermen. Dit bestemmingsplan is dan ook voornamelijk conserverend van aard.

 

Woningen Liefhovendijk nr 2 en nr 4

Binnen het plangebied is het voormalig agrarisch erf gelegen. Dit erf inclusief bebouwing kent in dit bestemmingsplan de bestemming wonen ten behoeve van de woningen nr. 2 en nr. 4. Dit conform de verleende vergunning voor nr. 2 en conform de lopende vergunningsprocedure voor nr. 4.

 

Reacties

Met ingang van 20 november 2019  ligt het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 1 januari 2020) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335.BpLiefhoven-VO01).

 

Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen ten aanzien van dit plan. Deze schriftelijke reacties (geen e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Reactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Liefhoven’. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer Y. Smeets van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.  

 

Vervolg

Na afloop van de termijn zullen de reacties samengevat en gezamenlijk beantwoord worden in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een reactie. Tevens zal er een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en deze zal voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een zienswijze.

 

Inloopavond

Er zal tevens tijdens de periode dat de plannen ter inzage liggen een inloopavond georganiseerd worden. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente en opstellers van het bestemmingsplan aanwezig om vragen over het bestemmingsplan te beantwoorden. Zodra de locatie, datum en tijdstip bekend zijn wordt u via publicatie op de hoogte gesteld.

 

Montfoort, 19 november 2019

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Montfoort