Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2019, 62917Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Debora Bakelaan met zienswijzen

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 31 oktober 2019 heeft besloten om het volgende bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen:

Bestemmingsplan Debora Bakelaan met planidentificatie NL.IMRO.0396.BPdeborabakeln2018-VA01

Inzage

Vanaf 18 november 2019 liggen het raadsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder codering NL.IMRO.0396.BPdeborabakeln2018-VA01

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende zes weken vanaf 18 november 2019 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Verder kan iedereen die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen, bij genoemde afdeling beroep instellen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingplan Debora Bakelaan te Heemskerk

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Debora Bakelaan, waarmee de bouw van 225 woningen mogelijk wordt gemaakt, een verzoek om vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarden voor de geluidsbelasting hebben betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een besluit tot vaststelling van de hogere waarden voor de geluidbelasting is genomen.

De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het bestemmingsplan Debora Bakelaan te Heemskerk.

Het besluit hogere waarden, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 18 oktober 2019 gedurende zes weken, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en is tevens in te zien op de website van Omgevingsdienst IJmond: www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Debora Bakelaan te Heemskerk.

Nadere inlichtingen: 140251.