Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 629Vergunningen

Kennisgeving Definitief instemmingsbesluit gaswinningsplan Bergen II, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het gaswinningsplan Bergen II. Van 10 januari 2019 tot en met 21 februari 2019 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Wat staat er in het winningsplan Bergen II?

Taqa Onshore B.V. (hierna: Taqa) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Bergen II ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft de gasvelden Bergen Rotliegend, Groet Rotliegend en Schermer Platten, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Bergen II. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de provincie Noord-Holland, in de gemeenten Bergen en Alkmaar en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Gasproductie uit dit gebied vindt sinds 1972 plaats. Het winningsplan Bergen II betreft een wijziging en actualisering van het vigerend winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn om in de laatste fase de winning op een doelmatige en verantwoorde wijze uit te voeren. TAQA geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van de voorgestane productie in 2023 aan.

Waar kunt u de stukken inzien?

Alle zienswijzen en reacties zijn betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In de Nota van Antwoord zijn de vragen uit de zienswijzen beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Bergen II en de Nota van Antwoord van 10 januari 2019 tot en met 21 februari 2019 inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Bergen, Jan Lighthartstraat 4 te Alkmaar

  • Gemeentehuis Alkmaar, Mallegatsplein 10 te Alkmaar

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit project heeft al eerder ter inzage gelegen. Als u op het ontwerp instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, kunt u nu desgewenst beroep instellen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Tot en met 21 februari 2019 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vind u op www.rechtspraak.nl

Wilt u meer weten?

Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 en 16.30 uur contact opnemen met dhr. M. Claasen (tel.: 070 3796132).