Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2019, 62768Ruimtelijke plannenVooraankondiging bestemmingsplan

Logo Emmen

 

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid:

- ‘Weiteveen, woningen Dordseweg (De Kienstobbe)’

Op de locatie van het voormalige schoolgebouw De Kienstobbe op de hoek Dordseweg/Zuidersloot in Weiteveen is het voornemen om twee vrijstaande woningen en een twee-onder-één-kap woning te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie om de woningen planologisch mogelijk te maken.

 

Inzage of zienswijzen

Tegen het voornemen als zodanig kunt u geen zienswijzen indienen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook zal geen onafhankelijke instantie gevraagd worden om advies over het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan uit te brengen.

 

Het nog op te stellen ontwerpbestemmingsplan zal te zijner tijd zes weken ter inzage worden gelegd. Dit wordt afzonderlijk bekendgemaakt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder binnen de dan genoemde terinzagetermijn zienswijzen indienen.

 

Emmen, 19 november 2019