Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2019, 62761OverigBekendmaking gewijzigd vastgesteld facetbestemmingsplan Deregulering, Echt-Susteren

Logo Echt-Susteren

Bekendmaking 

Het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 6 november 2019 het facetbestemmingsplan Deregulering (gewijzigd) heeft vastgesteld. Het plan met bijbehorend besluit ligt van vrijdag 15 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage.

Inhoud 

Met het facetbestemmingsplan wil de gemeente burgers en bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen bij het realiseren van bouwplannen. Het facetbestemmingsplan Deregulering maakt regels flexibeler en moet burgers en bedrijven meer mogelijkheden bieden bij planologische initiatieven. Ook heeft dit bestemmingsplan tot doel om nieuw beleid over internetwinkels te verwerken in het bestemmingsplan.

Wijziging

Bij de vaststelling is de volgende wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebracht:

 

  • op de verbeelding: Bedrijventerrein Dieterderweg krijgt de gebiedsaanduiding “zone bedrijventerrein”;

  • in de toelichting: in artikel 1.3 een gewijzigde verbeelding opnemen van het plangebied, waarbij Bedrijventerrein Dieterderweg de gebiedsaanduiding “zone bedrijventerrein” heeft;

 

Vervolg procedure 

Het vastgestelde bestemmingplan ligt vanaf 15 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Daarnaast kunnen de plannen via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

   

Beroep instellen

Gedurende de inzagetermijn kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage:

a. Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

b. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

c. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijziging, die de raad bij vaststelling heeft aangebracht.

 

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.

 

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

 

Bestemmingsplan in werking

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het bestemmingsplan niet? Neem dan gerust contact op met J. Vestjens via telefoonnummer 0475 – 478 478.

  

Echt-Susteren, 13 november 2019

 

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,

   

dr. J.W.M.M.J Hessels, burgemeester.

drs. G. W. T. van Balkom, secretaris.