Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeerssenStaatscourant 2019, 6266Ruimtelijke plannenVooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan 'In 't Riet eo te Geulle'

Logo Meerssen

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘In ’t Riet eo te Geulle’.

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan “In ’t Riet eo te Geulle” ter inzage ligt. Tevens wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Het plan

Het plan betreft het mogelijk maken van:

- het verbouwen en/of gebruiksgeschikt maken van de drie accommodaties (gemeenschapshuis, gymzaal en voormalige basisschool) "In 't Riet" tot: multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten;

- het (in twee fasen) realiseren van maximaal 18 zorgwoningen met alle daarbij behorende voorzieningen op het terrein gesitueerd tussen het voormalige schoolgebouw en De Kleiaove;

- het realiseren van maximaal 8 zorgwoningen en 2 respijt/logeerkamers binnen het bestaande casco van het voormalig schoolgebouw;

- (optioneel) het aanpassen en het beheer van de infrastructuur (wegen en groen) in het project-gebied.

Zakelijke beschrijving realiseringsovereenkomst

Het college van B&W heeft met initiatiefnemers een realiseringsovereenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van voornoemd plan.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan, zakelijke beschrijving realiseringsovereenkomst en de bijbehorende stukken liggen van 7 februari t/m 20 maart 2019 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP2003-ON01.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling (op afspraak) zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 februari 2019, aanvang 19.15 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) vindt in de Kleiaove aan de Andreas Sauerlaan 11 in Geulle een informatiebijeenkomst plaats. Initiatiefnemer zal het plan toelichten en eenieder krijgt de gelegenheid vragen te stellen.

Wilt u deelnemen?

Wij stellen het op prijs als u zich van te voren even aanmeldt via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Wekelijkse nieuwsbrief

Op www.meerssen.nl (nieuws & bekendmakingen) kunt u zich abonneren op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. U ontvangt nieuws en informatie van de gemeente vervolgens automatisch in uw mailbox.