Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 62646VerkeersbesluitenOpheffen vrachtwagenparkeerplaats in Hollandscheveld

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2019/21

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

 

Overwegende:

- Dat op de Jan Bruins Slotstraat in Hollandscheveld twee locaties zijn, elk voorzien van 2 parkeerplaatsen voor vrachtwagens;

- Dat dit in 1991 met een verkeersbesluit is geregeld;

- Dat de Jan Bruins Slotstraat gelegen is op een bedrijventerrein;

- Dat het parkeren voor vrachtwagens in Hoogeveen niet als een taak van de gemeente wordt gezien;

- Dat er vanuit het bedrijventerrein nauwelijks behoefte is aan een parkeermogelijkheid voor vrachtwagens;

- Dat er wel behoefte is aan extra parkeerplaatsen voor personenauto’s;

- Dat er overleg is geweest met de aanwonenden en met de chauffeur van de vrachtwagen die daar het vaakst parkeert;

- Dat er een compromis is gesloten om één locatie van 2 vrachtwagenparkeerplaatsen op te heffen;

- Dat de andere locatie d.m.v. markering veranderd wordt in 8 haakse parkeervakken voor personenauto’s;

- Dat de genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Tot het intrekken van een vrachtwagenparkeerplaats op de Jan Bruins Slotstraat;

II. Tot het gedeeltelijk intrekken van verkeersbesluit 1991/18.

 

III. De maatregel bestaat uit het verwijderen van twee borden E08C, van de bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van parkeervakmarkering voor personenauto’s.

 

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

 

 

 

Hoogeveen, 23 oktober 2019

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 13 november 2019 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening Jan Bruins Slotstraat te Hollandscheveld

 

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.