Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 62625VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid verkeersbesluit Verwijderen laad en losplaatsen op Assumburg

Logo Amsterdam

SW19-00016

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

 

g elet op:

 

  • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

  • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

  • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

  • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

  •  

 

Overwegende dat:

 

dat op Assumburg 75 een laad en losplaats is met tijdvenster;

dat deze laad en losplaats is aangelegd voor een bedrijf dat gevestigd was op Assumburg 75;

dat dit bedrijf is verhuisd waardoor de noodzaak van deze laad en losplaats niet meer aanwezig is;

dat doormiddel van dit verkeersbesluit deze laad en losplaats opgeheven wordt;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

  • (of) overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 12-11-2019 positief gereageerd;

  • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

door het Verwijderen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te verwijderen op de volgende locatie:

Assumburg ter hoogte van perceel 75 een parkeervak met nummer 119573482369 met op het onderbord maandag tot en met vrijdag van 09.00-18.00verkeersbesluitnummer 2013/16517 en besluitdatum 13-08-2013.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

 

Amsterdam, 13-11-2019

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken