Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarendrechtStaatscourant 2019, 62520VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Barendrecht

Zaaknummer: 126540

 

Onderwerpaanpassingen Schaatsbaan ten behoeve van de aanleg van de fietssnelweg F15

 

Burgemeester en wethouders van Barendrecht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Motivering:

- In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt gewerkt aan het aanleggen van een robuust fietsnetwerk. De Schaatsbaan te Barendrecht maakt deel uit van de nieuwe snelfietsroute F15 – IJsselmonde. Deze route dient een van de meest zwaarbelaste mobiliteitscorridors in de Rijnmond te ontlasten, namelijk de A15 tussen Ridderkerk en Albrandswaard. Hiertoe is een bestuurlijke intentieverklaring ondertekend door de samenwerkingspartners in januari 2016.

- De Schaatsbaan is momenteel een geasfalteerde wijkontsluitingsweg waar de maximumsnelheid 50 km/uur is. Aan een zijde rijden fietsers over de rijbaan op een fietspad, aan de andere zijde ligt een vrijliggend fietspad. Dit wordt omgezet in een aparte bestrate rijbaan voor autoverkeer waarop de maximumsnelheid 30 km/uur wordt en een breed geasfalteerd vrijliggend fietspad. 

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.  

 

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014. 

 

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

BESLUIT

Alle eerdere verkeersbesluiten op de Schaatsbaan komen hiermee te vervallen.

De Schaatsbaan krijgt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit sluit aan op de straten die er op uitkomen, te weten de Dorpsstraat, Vlietweg, Windhalm, Zilverschoon, Pinksterbloem en Hoefslag. Daarmee worden de borden 30 km/uur en het zonebord 30 km/uur, evenals de borden einde 30 km/uur en einde 30 km/uur-zone uit de zijstraten verwijderd en alleen geplaatst op de entree van de Schaatsbaan op het kruispunt met de Eerste en Tweede Barendrechtseweg en de Binnenlandse Baan. De te verwijderen borden zijn resp. A1 en A1(zone) en A2, het te plaatsen bord is A1 (entree Schaatsbaan) en A2 (vanaf de Schaatsbaan), alle volgens Bijlage 1 van het RVV 1990.

Er komt een vrijliggend verplicht tweerichtingenfietspad aan de noordzijde langs de Schaatsbaan. Dit wordt aangegeven door middel van het bord verplicht fietspad aan de entree van het fietspad aan de Schaatsbaan op het kruispunt met de Eerste en Tweede Barendrechtseweg en de Binnenlandse Baan en bij de entree van het fietspad op de kruising met de Hoefslag. Dit bord is G11 volgens Bijlage 1 van het RVV 1990.

Aldus besloten te Barendrecht 5 november 2019,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dit college,

 

De heer W. Teeuwen

Directeur BAR-organisatie

Mededelingen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 11 november 2019 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

 

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.