Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2019, 62479VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Westdijk 21 te Hellevoetsluis

Logo Hellevoetsluis

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met ingang van 14 november 2019 tot en met 26 december 2019 voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Op 25 september 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig gebruiken van het gebouw als logiesverblijf voor arbeidsmigranten aan de Westdijk 21 te Hellevoetsluis. Deze aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Wabo 2019 352.

Op het plan is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Ter visielegging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het Gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn van zes weken (14 november 2019 tot en met 26 december 2019) kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis. Voor het mondeling indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Beheer, Vergunningen & Handhaving, team Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 14 0181.