Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 62474Interne regelingen

Wijziging Regeling uitkering chroom-6 Defensie

7 november 2019

Nr. BS/2019019359

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 88 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, artikel 26 van het Inkomstenbesluit militairen en artikel 62 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling uitkering chroom-6 Defensie wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 7 wordt artikel 7a toegevoegd, dat luidt:

Artikel 7a Recht op materieel deel uitkering nabestaande

  • 1. De nabestaande heeft eenmalig recht op het materieel deel van de uitkering ter hoogte van € 3.850 als is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7, eerste lid.

  • 2. Het eerste lid geldt niet voor de nabestaande van de werknemer ten aanzien van wie op grond van artikel 6 een bedrag is betaald.

  • 3. Op deze uitkering is artikel 7a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

B

In artikel 8, eerste lid, wordt ‘de artikelen 4 en 7, tweede lid’ vervangen door: ‘de artikelen 4, 7, tweede lid en 7a, derde lid.’.

C

Artikel 9, zesde lid, komt te luiden:

6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a.

D

Artikel 11, zesde lid, komt te luiden:

  • 6. Op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a, zijn het tweede en vijfde lid van dit artikel niet van toepassing.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 juni 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 november 2019

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

TOELICHTING

De Regeling uitkering chroom-6 Defensie voorziet in een uitkering aan degene die in de uitoefening van zijn werk voor het Ministerie van Defensie op een POMS1-locatie is blootgesteld aan chroom-6, en waarbij aannemelijk is dat hij (mede) in verband daarmee lijdt aan een bepaalde aandoening. De regeling voorziet daarnaast in een vergoeding aan de nabestaande.

Conform de Kamerbrief van 5 maart 2019 (TK 2018–2019, 35 000-X-105) over Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6, wordt de regeling uitgebreid met een tweede uitkering voor nabestaanden. De eerste uitkering (artikel 7) is bedoeld als een uitkering in de kosten die verband houden met het overlijden van de werknemer (begrafeniskosten). Met de tweede uitkering (artikel 7a) wordt de Uitkeringsregeling ook op dit punt in lijn gebracht met de manier waarop het Convenant Instituut Asbestslachtoffers is opgebouwd. Indien de nabestaande meer schade heeft, kan deze een civielrechtelijke overlijdensschadeclaim indienen bij Defensie.

De wijziging gaat met terugwerkende kracht in op 4 juni 2018, zijnde de datum van inwerkingtreding van de Regeling uitkering chroom-6 Defensie. Dit voorkomt rechtsongelijkheid ten opzichte van de nabestaanden die in de periode van 4 juni 2018 tot heden reeds in aanmerking kwamen voor een nabestaandenuitkering.

’s-Gravenhage, 7 november 2019

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser


X Noot
1

Prepositioned Organizational Materiel Storage.