Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2019, 6245Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 januari 2019, nr. MinBuZa-2019.2276-23, tot wijziging van de Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Algemene verordening gegevensbescherming;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie1 worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. DPG:

de Directie Protocol en Gastlandzaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De Minister is ten aanzien van PROBAS de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, onder 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. In het tweede lid wordt ‘DKP’ vervangen door ‘DPG’.

C

In de artikelen 8 tot en met 11 wordt ‘DKP’ telkens vervangen door ‘DPG’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze, de Secretaris-Generaal, J. Brandt

TOELICHTING

Deze wijziging van de Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie (PROBAS) heeft tot doel om de beleidsregels te actualiseren aan de terminologie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens is de benaming van de verantwoordelijke directie geactualiseerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze, de Secretaris-Generaal, J. Brandt