Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2019, 62425Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Wagenweg 9 – 2019’ en gecoördineerde afgifte omgevingsvergunning en hogere waarden geluidhinder

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Wagenweg 9 – 2019’ heeft vastgesteld. Het college heeft daarop de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een appartementengebouw met 69 appartementen, een inpandige parkeergarage en een horecavoorzieningen in de plint op het perceel Wagenweg 9 te Purmerend. Tevens heeft het college hogere waarden geluidhinder vastgesteld.

Bovengenoemde besluiten zijn gecombineerd voorbereid op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening). Daarbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3:4 Awb toegepast. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Bij het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0439.BPWAGENWEG92019-va01.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van

15 november t/m 30 december 2019 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen de ontwerpbesluiten naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.