Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2019, 62420VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, plaatsing van borden A1(snelheidsbeperking 50 km/h), B6 (verleen voorrang), D4 (verplichte rijrichting rechtdoor) en G12a (verplicht (brom)fietspad) op de provinciale weg N244 bij de kruising met de verbindingsweg (plaatselijk genaamd Westdijk) naar pontveer Akersloot, provincie Noord-Holland

Logo Noord-Holland

Verkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van d.d.

6 november 2019, nr. 1310413/1310419, tot plaatsing van borden A1(snelheidsbeperking 50 km/h), B6 (verleen voorrang), D4 (verplichte rijrichting rechtdoor) en G12a (verplicht (brom)fietspad) op de provinciale weg N244 bij de kruising met de verbindingsweg (plaatselijk genaamd Westdijk) naar pontveer Akersloot.

Aanleiding

De provinciale weg N244 is een verkeersverbinding tussen de provinciale weg N243 in Alkmaar en de provinciale weg N247 in Edam. De weg ligt buiten de bebouwde kom (Wegenverkeerswet) waardoor er een snelheid van 80 km/u geldt. Gezien vanuit de richting Alkmaar loopt deze weg voor een groot deel langs de oostzijde van het Noordhollands Kanaal. Ter hoogte van hmp. 5.4 bevindt zich een kruising met aan de ene kant de aansluiting van de op- en afrit naar en van de pont Akersloot en aan de andere kant de verbinding met de aan de oostzijde van de N244 gelegen parallelweg.

De pont wordt regelmatig gebruikt door (brom)fietsers en voetgangers als onderdeel van een (brom)fiets- en wandelroute. Om de pont te kunnen bereiken of om vanaf de pont hun route via de parallelweg van de Westdijk te kunnen vervolgen, moeten deze voetgangers en (brom)fietsers de provinciale weg oversteken.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dat een ongewenste situatie. Factoren die daarbij een belangrijke rol spelen zijn het grote snelheids- en massaverschil tussen voetgangers/fietsers en het gemotoriseerde verkeer, de lengte van de oversteek (drie rijstsroken) en het ontbreken van een veilige en duidelijk zichtbare oversteeklocatie.

Om deze situatie zowel voor het (brom)fiets- en voetgangersverkeer als voor het gemotoriseerde verkeer veiliger te maken zal een beter zichtbare en veiligere oversteekplaats worden gemaakt. Ook zal de maximumsnelheid voor het gemotoriseerde verkeer ter plaatse worden verlaagd van 80 naar 50 km/h.  

Maatregelen en motivering

Aanduiding oversteeklocatie

Direct ten noorden van de kruising zal een oversteekplaats worden gemaakt. Om dit te kunnen realiseren dient de bestaande linksaf strook aan deze kant te worden verwijderd. Daardoor ontstaat ruimte om halverwege de oversteek een opstelgelegenheid voor de (brom)fietsers en voetgangers te maken waardoor zij in twee etappes kunnen oversteken. Om fietsers duidelijk te maken dat ze daar dienen over te steken zal de oversteekplaats worden aangeduid als verplicht (brom)fietspad met borden G12a van bijlage I van het RVV 1990.

Verplichte rijrichting

Door het wegvallen van de linksaf strook kan het verkeer dat hier linksaf wil slaan zich niet meer veilig en buiten de doorgaande verkeersstroom opstellen. Voor de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming is het daarom beter dat deze links afslaande bewegingen niet meer plaatsvinden. Daarom zal een verplichte rijrichting worden ingesteld (rechtdoor). Hierdoor kan verkeer vanuit de richting Alkmaar niet meer linksaf slaan naar de parallelweg. Deze verplichte rijrichting zal voor het verkeer worden aangeduid met bord D4 van eerdergenoemde bijlage.

Het verkeer uit de richting Alkmaar met de bestemming parallelweg heeft op ongeveer 3700 m ten noorden van deze locatie de mogelijkheid om vanaf de N244 naar de parallelweg (links) af te slaan. Dat is bij de kruising van de N244 met de Boekelerweg. Alle bestemmingen zijn via de parallelweg te bereiken.

Met bewoners en bedrijven van de parallelweg is over de maatregel gecommuniceerd. Gelet op de reacties verwachten wij niet dat hun belangen door de maatregel onevenredig geschaad zullen worden.

Snelheidsbeperking en voorrang

Voor het verkeer op de N244 zal ter hoogte van de fietsoversteek een snelheidsbeperking worden ingesteld van 50 km/h. Bij deze lagere snelheid kunnen fietsers en voetgangers de naderingssnelheid van het gemotoriseerde verkeer beter inschatten. Daardoor kunnen zij ook beter bepalen wanneer veilig kan worden overgestoken. Bij een lagere rijsnelheid kan het verkeer op de N244 ook beter anticiperen op eventueel overstekende (brom)fietsers of voetgangers. De snelheidsbeperking van 50 km/h zal worden aangeduid met bord A1 van meergenoemde bijlage en zal tevens worden afgedwongen doordat de fietsoversteek verhoogd zal worden aangelegd (plateau).

De N244 is een voorrangsweg. Fietsers dienen voorrang te verlenen aan bestuurders van de N244. Dit zal worden aangeduid door bord B6.

Doelstelling van de maatregelen

De doelstelling van de maatregelen is het vergroten van de verkeersveiligheid op de N244 bij de locatie waar (brom)fietsers en voetgangers van en naar het pontje Akersloot de N244 oversteken. De doelstelling van dit verkeersbesluit en deze maatregelen is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Noodzaak verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet voor het plaatsen en verwijderen van de borden A1, B6, D4 en G12a van bijlage I van het RVV 1990 een verkeersbesluit worden genomen.

Advies politie

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. Dit besluit is voorgelegd aan de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van politie. Deze heeft een positief advies gegeven.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar dit verkeersbesluit over gaat, is in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

 • 1.

  Door plaatsing van borden G12a van bijlage I van het RVV 1990 de oversteekgelegenheid voor (brom)fietsers en voetgangers op de N244 bij hmp. 5.4 (ter hoogte van pont Akersloot) aan te duiden als verplicht (brom)fietspad.

 • 2.

  Door plaatsing van borden A1 van bijlage I van het RVV 1990 ter plaatse van de onder 1 bedoelde oversteekgelegenheid, voor het verkeer op de N244 een snelheidsbeperking in te stellen van 50 km/h.

 • 3.

  Door het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de voorrang zodanig te regelen dat (brom)fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de N244;

 • 4.

  Door plaatsing van borden D4 van bijlage I van het RVV 1990 bij de aansluiting van de parallelweg nabij hmp 5.4, het verkeer op de N244 uit de richting Alkmaar te verplichten om rechtdoor te rijden.

 • 5.

  Van dit besluit mededeling te doen in De Staatscourant.

  

Haarlem, 6 november 2019,

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

   

F.C.D. Noordberger

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur a.i.

  

Rechtsmiddelen

 • 1.

  Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

  Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

 • 2.

  Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland, telefoonnummer (gratis): 0800 200 600.