Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 62398VerkeersbesluitenAmsterdam, intrekken verkeersbesluiten Snorfiets naar de rijbaan met helmplicht 2019, zoals bekendgemaakt in de Staatscourant op 27 september 2019 en op 4 oktober 2019.

Logo Amsterdam

 

CE19-06869

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • Op 27 september 2019 en op 4 oktober 2019 een verkeersbesluit met de titel “Amsterdam, verkeersbesluit Snorfiets naar de rijbaan met helmplicht september 2019, aanvulling op verkeersbesluit Nr. 71559, bekendgemaakt in Staatscourant op 17 december 2019” is bekendgemaakt;

 • gebleken is dat deze twee besluiten een typefout in de titel bevatten en dat in het besluit bekendgemaakt op 27 september, ten onrechte een aantal tekeningen niet was opgenomen en de besluittekst niet helemaal correct was;

 • op 9 oktober 2019 het juiste verkeersbesluit is bekendgemaakt onder nummer 55853;

 • het om deze redenen van belang is om de verkeersbesluiten, zoals bekendgemaakt op 27 september 2019 en 4 oktober 2019 in te trekken;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 

 

 

Besluit

 

 • 1.

  In te trekken verkeersbesluit met de titel: “Amsterdam, verkeersbesluit Snorfiets naar de rijbaan met helmplicht september 2019, aanvulling op verkeersbesluit Nr. 71559, bekendgemaakt in Staatscourant op 17 december 2019” bekendgemaakt op 27 september 2019 nr. 53567.

 • 2.

  In te trekken verkeersbesluit met de titel: “Amsterdam, verkeersbesluit Snorfiets naar de rijbaan met helmplicht september 2019, aanvulling op verkeersbesluit Nr. 71559, bekendgemaakt in Staatscourant op 17 december 2019” bekendgemaakt op 4 oktober 2019 nr. 55012.

 •  

Amsterdam, 6 november 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

Nina Gombert

Teammanager a.i. Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie