Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgStaatscourant 2019, 62319VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen openbare gehandicaptenparkeerplaats Looiersweg

Logo Doesburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) en de Mandaatregeling Gemeente Doesburg 2014, alsmede het bijbehorend Mandaatregister, is de beleidsmedewerker verkeer en openbare ruimte bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 15 lid 2 Wvw 1994, op grond waarvan maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer krachtens een verkeersbesluit geschieden, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 15 BABW, op grond waarvan in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (hierna: Uitvoeringsvoorschriften);

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

 • er voldoende restcapaciteit beschikbaar is om één parkeergelegenheid te reserveren voor een openbare gehandicaptenparkeerplaats;

 • belanghebbenden door het reserveren van deze parkeerplaats niet onevenredig benadeeld worden;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Doesburg.

Is het daarom gewenst om:

 • een openbare gehandicaptenparkeerplaats in te stellen door het plaatsen van verkeersbord E6. Deze parkeerplaats is gelegen op de parkeerplaats van de tennisaccommodatie van Tennisvereniging Doesburg aan de Looiersweg, op de in bijlage aangegeven locatie.

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  Om een openbare gehandicaptenparkeerplaats aan de Looiersweg te Doesburg in te stellen. Dit door het plaatsen van verkeersbord E6, uit bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 2.

  Deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

 • 3.

  De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Doesburg, 28 oktober 2019

namens burgemeester en wethouders van Doesburg,

D. van Essen,

Beleidsmedewerker verkeer

Bezwaar

U kunt het besluit de komende zes weken inzien via www.overheid.nl.

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC Doesburg. In het bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom u daartegen bezwaar maakt. Verder moet het bezwaarschrift door u worden ondertekend, van een datum worden voorzien en uw naam en adres bevatten.

Dit besluit is per direct van kracht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als u dat toch wilt kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.