Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 62104VerkeersbesluitenAanleg rotonde Santheuvel - Heer van Scherpenzeelweg - Heer de Heuschweg

Logo Geldrop-Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo

Het college van burgemeester en wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Samenvatting

Het verkeersbesluit regelt de gewijzigde verkeerssituatie bij de aanleg van de nieuwe rotonde Santheuvel-Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg in Mierlo

Aanleiding

De herinrichting van de Santheuvel biedt kansen om de verkeersveilgheid op de Santheuvel te verbeteren, omdat deze in de huidige situatie te wensen overlaat. Op de kruising Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg hebben in de afgelopen jaren meerdere ongevallen plaatsgevonden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er een rotonde aangelegd, waardoor de snelheid op dit deel van de Santheuvel omlaag wordt gebracht. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid ter plaatse verbeterd.

Huidige verkeerssituatie

In de huidige situatie is er sprake van een gelijkwaardige kruising Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg, waardoor het verkeer op basis van de geldende verkeersregels op elkaar moet anticiperen. Dit is niet altijd even overzichtelijk.

Wel zijn er zowel op de Santheuvel, de Heer van Scherpenzeelweg als de Heer de Heuschweg middengeleiders aanwezig, die het verkeer attenderen op de naderende kruising.

Verder zijn er vrijliggende fietspaden langs de Santheuvel aanwezig. Dit geldt niet voor de Heer van Scherpenzeelweg en de Heer de Heuschweg, maar worden kort voor de kruising fietsers wel van de rijbaan geleid. Het autoverkeer op de Santheuvel dient voorrang te verlenen aan autoverkeer èn fietsverkeer van rechts. In de huidige situatie is dat niet duidelijk en krijgen de fietsers van rechts bijna nooit voorrang. Dit levert regelmatig verkeersgevaarlijke situaties op, omdat de snelheid van het verkeer op de Santheuvel vrij fors is. Er is weliswaar een middengeleider aanwezig om in twee fasen de Santheuvel over te steken, maar deze is voor het gebruik door fietsers vrij kort.

Daarnaast zijn er aan weerszijden van de Santheuvel vrijliggende voetpaden aanwezig en is er ook aan één zijde van de Heer van Scherpenzeelweg als de Heer de Heuschweg één vrijliggend voetpad aanwezig. Ook het oversteken van de Santheuvel door voetgangers, die ook aan het autoverkeer op de Santheuvel voorrang moeten verlenen, levert regelmatig verkeersgevaarlijke situaties op.

De 30 km/u zone grens op de Heer van Scherpenzeelweg ligt in de huidige situatie ter hoogte van de eerstvolgende zijstraat Heer van Rodestraat. Op het gedeelte Heer van Scherpenzeelweg tussen de Santheuvel en de Heer van Rodestraat geldt dus nog een snelheidsregime van 50 km/u.

Gewenste verkeerssituatie

De aanleg van de rotonde zorgt ervoor dat het gehele kruispunt Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg moet worden heringericht. Hiervoor is in het omliggende gebied weliswaar voldoende ruimte aanwezig, maar hiervoor moeten wel de nodige bomen gekapt worden. Wel zal de rotonde groen worden aangekleed en zal ook het eiland van de rotonde een groene invulling krijgen.

De aanleg van de rotonde, de aan te brengen voorrangsborden en de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen zorgt ervoor dat de situatie op het kruispunt voor alle weggebruikers fors zal wijzigen.

Voorrang op de rotonde

Conform de landelijke richtlijnen heeft het verkeer op de rotonde voorrang. Het verkeer dat de rotonde op wil rijden moet dus voorrang verlenen aan de voetgangers, fietsers en het autoverkeer op de rotonde. Bij het verlaten van de rotonde moet het autoverkeer ook voorrang verlenen aan de fietsers en voetgangers op de rotonde. Dit wordt via voorrangsborden, haaientanden en zebrapaden zodanig ingericht, dat het voor alle verkeersdeelnemers voldoende duidelijk is wie er voorrang moet verlenen.

Verplichte rijrichting op rotonde

Op het eiland van de rotonde worden in totaal vier ‘rotondeborden’ geplaatst, om aan te geven dat er sprake is van een verplichte rijrichting. Daarnaast worden op de middengeleiders ook nog borden geplaatst, die aangeven dat het verkeer alleen rechtsaf de rotonde op mag rijden. Hiermee wordt voorkomen dat het verkeer tegen de rijrichting in de rotonde oprijdt.

Fiets- en voetgangersoversteekplaatsen

Aan alle zijden van de rotonde komen voetgangersoversteekplaatsen om ervoor te zorgen dat voetgangers op een veilige manier de Santheuvel, de Heer van Scherpenzeelweg en de Heer de Heuschweg kunnen oversteken. Direct aangrenzend zijn er ook fietsoversteekplaatsen voorzien. Hiermee wordt de verkeersveiligheid voor deze meer kwetsbare groepen verkeersdeelnemers sterk verbeterd.

Via twee borden wordt het fietsverkeer komende vanaf de Heer van Scherpenzeelweg dan wel de Heer de Heuschweg erop geattendeerd gebruik te maken van het verplichte fietspad op de rotonde. Zo wordt voorkomen dat het fietsverkeer samen komt met het autoverkeer op de rotonde.

Uitbreiding 30 km/u zone Heer van Scherpenzeelweg

Conform het gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig zou de Heer van Scherpenzeelweg ook aangemerkt moeten worden als 30 km/u zone. De realisatie van de rotonde is het moment om op dit deel van de Heer van Scherpenzeelweg de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km/u.

Juridisch kader

Op basis van artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer kan hierover een verkeersbesluit worden genomen om de gewenste verkeerssituatie te bewerkstelligen.

Afstemming politie

De genoemde wegen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de politie, die op 4 november 2019 hierover een positief advies heeft afgegeven.

Dit verkeersbesluit is op 11 november 2019 genomen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Op 14 november 2019 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Aanleg rotonde Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg, d.d. 24 oktober 2019.

Motivering / Belangenafweging

Motivering wegenverkeerswet

In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Doelstelling

De maatregel is bedoeld om de veiligheid op de weg te verzekeren en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Belangenafweging

De aanleg van de rotonde zorgt voor een duidelijke verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij met name fietsers en voetgangers veel duidelijker zichtbaar zijn. Ook zorgt de rotonde ervoor dat het autoverkeer op de Santheuvel haar snelheid aanpast aan het geldende snelheidsregime van 50 km/uur. De aanleg van de rotonde zorgt wel voor een iets minder snelle doorstroming van het verkeer, maar dit weegt niet op tegen de winst op het terrein van verkeersveiligheid.

 

BESLUIT

Het vorenstaande houdt in dat onderstaande verkeersborden geplaatst worden op de volgende locaties, conform de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Aanleg rotonde Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg, d.d. 24 oktober 2019':

 • 1.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model B06 alsmede het aanbrengen van haaientanden op de wegen Santheuvel (tweemaal), Heer van Scherpenzeelweg en Heer de Heuschweg richting de rotonde om aan te geven dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan verkeer op de fiets- en voetpaden en aan het verkeer op de rotonde;

 • 2.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model B06 alsmede het aanbrengen van haaientanden bij het verlaten van de rotonde richting de

 • 3.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model L02 alsmede het aanbrengen van zebrapaden op de wegen Santheuvel (tweemaal), Heer van Scherpenzeelweg en Heer de Heuschweg richting de rotonde om aan te geven dat er sprake is van een voetgangersoversteekplaats;

 • 4.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model L02 alsmede het aanbrengen van zebrapaden bij het verlaten van de rotonde richting de

 • 5.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model D01 op de rotonde vanuit de vier rijrichtingen van de Santheuvel (tweemaal), Heer van Scherpenzeelweg en Heer de Heuschweg om aan te geven dat er sprake is van een rotonde;

 • 6.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model D02ro op de rotonde vanuit de vier rijrichtingen van de Santheuvel (tweemaal), Heer van Scherpenzeelweg en Heer de Heuschweg om aan te geven dat er sprake is van een verplichte rijrichting op de rotonde;

 • 7.

  Het (viermaal) plaatsen van het bord model D02ro bij het verlaten van de rotonde richting de Santheuvel – Heer van Scherpenzeelweg – Heer de Heuschweg om aan te geven dat er sprake is van een verplichte rijrichting;

 • 8.

  Het (tweemaal) plaatsen van het bord model G11 naast het fietspad, komende vanuit de Heer van Scherpenzeelweg en de Heer de Heuschweg, om aan te geven dat er sprake is van een verplicht fietspad;

 • 9.

  Het plaatsen van het bord model A0130zb bij het verlaten van de rotonde op de Heer van Scherpenzeelweg om aan te geven dat daar een 30 km/u zone begint;

 • 10.

  Het plaatsen van het bord model A0230ze net voor de rotonde op de Heer van Scherpenzeelweg om aan te geven dat daar de 30 km/u zone eindigt.

 

Geldrop-Mierlo, 11 november 2019 namens burgemeester en wethouders, Peter Claasen, senior Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenboschbezwaarschrift .